Diensten - 494426-2018

09/11/2018    S216    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Amadora: Onderhouden van sier- en recreatietuinen

2018/S 216-494426

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Freguesia de Mina de Água
Nationaal identificatienummer: 510833330
Postadres: Praceta Moinho da Boba, 10 C, casal de São Brás
Plaats: Amadora
NUTS-code: PT170
Postcode: 2700-590
Land: Portugal
E-mail: geral@jf-minadeagua.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jf-minadeagua.pt/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Manutenção e conservação de espaços verdes

Referentienummer: CP-2/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77311000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

O presente concurso tem por objeto a aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na freguesia de Mina de Água, numa área total aproximada de 207 667,98 m2, por lotes:

— Lote 1 — Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na freguesia de Mina de Água numa área total de 89 893,51 m2,

— Lote 2 — Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na freguesia de Mina de Água numa área total de 117 774,47 m2.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 635 638.68 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1 — Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na freguesia de Mina de Água numa área total de 89 893,51 m2

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1 — Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na freguesia de Mina de Água numa área total de 89 893,51 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Metodologia do controlo e gestão da qualidade / Weging: Ponderação: 35 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Metodologia e gestão de meios e prazos / Weging: Ponderação: 20 %
Prijs - Weging: Ponderação: 45 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2 — Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na freguesia de Mina de Água numa área total de 117 774,47 m2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 2 — Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na freguesia de Mina de Água numa área total de 117 774,47 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Metodologia do controlo e gestão da qualidade / Weging: Ponderação: 35 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Metodologia e gestão de meios e prazos / Weging: Ponderação: 20 %
Prijs - Weging: Ponderação: 45 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 109-248205
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na freguesia de Mina de Água, lote1 e lote 2, numa área total de 207 667,98 m2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 22
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Magoflor, Jardins do Magoito, Lda.
Nationaal identificatienummer: 503868531
Postadres: Rua Principal, 20
Plaats: São João das Lampas
NUTS-code: PT170
Postcode: 2705-425
Land: Portugal

Internetadres: http://www.magoflor.pt/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 461 918.16 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra
Plaats: Sintra
Postcode: 2714-556
Land: Portugal
E-mail: correio@sintra.taf.mj.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018