Diensten - 494426-2018

09/11/2018    S216    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Amadora: Onderhouden van sier- en recreatietuinen

2018/S 216-494426

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Freguesia de Mina de Água
Nationaal identificatienummer: 510833330
Postadres: Praceta Moinho da Boba, 10 C, casal de São Brás
Plaats: Amadora
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 2700-590
Land: Portugal
E-mail: geral@jf-minadeagua.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jf-minadeagua.pt/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Manutenção e conservação de espaços verdes

Referentienummer: CP-2/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77311000 Onderhouden van sier- en recreatietuinen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 635 638.68 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1 — Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na freguesia de Mina de Água numa área total de 89 893,51 m2

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77311000 Onderhouden van sier- en recreatietuinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2 — Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na freguesia de Mina de Água numa área total de 117 774,47 m2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77311000 Onderhouden van sier- en recreatietuinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 109-248205

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na freguesia de Mina de Água, lote1 e lote 2, numa área total de 207 667,98 m2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Magoflor, Jardins do Magoito, Lda.
Nationaal identificatienummer: 503868531
Postadres: Rua Principal, 20
Plaats: São João das Lampas
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 2705-425
Land: Portugal

Internetadres: http://www.magoflor.pt/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 461 918.16 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018