Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 49443-2023

25/01/2023    S18

Slovensko-Bratislava: Endoskopy

2023/S 018-049443

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31813861
Poštová adresa: Pažítková 4
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 82101
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Viera Kunová
E-mail: viera.kunova@unb.sk
Telefón: +421 915753886
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.unb.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Endoskopické prístroje

Referenčné číslo: R5-2.1/116/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
33168100 Endoskopy
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie endoskopických prístrojov a to: videogastroskopickej zostavy, videokolonoskopickej zostavy a kolonoskopov s príslušenstvom. Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 464 909.99 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Videogastroskopická zostava

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33168100 Endoskopy
51410000 Inštalácia lekárskych zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

UNB, pracovisko Nemocnica akad. L. Dérera, III. interná klinika, Limbová 5, 83305 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie videogastroskopickej zostavy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Videokolonoskopická zostava

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33168100 Endoskopy
51410000 Inštalácia lekárskych zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

UNB, pracovisko Nemocnica akad. L. Dérera, III. interná klinika, Limbová 5, 83305 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom záiazky je dodanie videokolonoskopickej zostavy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kolonoskopy s príslušenstvom

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33168100 Endoskopy
51410000 Inštalácia lekárskych zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

UNB, pracovisko Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, GEK SZU a UNB- Endoskopia, Antolská11, 85107 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom záiazky je dodanie kolonoskopov s príslušenstvom.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 177-500149
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1
Názov:

Videogastroskopická zostava

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
12/01/2023
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: ULTRAMED s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36638404
Poštová adresa: Š. Moysesa 431/14
Mesto/obec: Žiar nad Hronom
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 96501
Štát: Slovensko
E-mail: fremalova@ultramed.sk
Telefón: +421 456761317
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 124 143.66 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 120 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 2
Názov:

Videokolonoskopická zostava

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
12/01/2023
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: ULTRAMED s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36638404
Poštová adresa: Š. Moysesa 431/14
Mesto/obec: Žiar nad Hronom
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 96501
Štát: Slovensko
E-mail: fremalova@ultramed.sk
Telefón: +421 456761317
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 127 583.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 120 300.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 3
Názov:

Kolonoskopy s príslušenstvom

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
12/01/2023
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: ULTRAMED s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36638404
Poštová adresa: Š. Moysesa 431/14
Mesto/obec: Žiar nad Hronom
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 96501
Štát: Slovensko
E-mail: fremalova@ultramed.sk
Telefón: +421 456761317
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 213 183.33 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 210 600.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/01/2023