Diensten - 494433-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Wood Green: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2018/S 216-494433

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
London Borough of Haringey
Level 6
Wood Green
N22 8LE
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Lisa Bliss
E-mail: lisa.bliss@haringey.gov.uk
NUTS-code: UKG13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.haringey.gov.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Minicabs and Taxis MPV People Carriers/7 Seats

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 175.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG13

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Airport Transfer Cars Ltd
32 Lumina Way
Enfield
EN1 1FS
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKG13

Internetadres: www.247airporttransfer.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 175.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 175.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018