Diensten - 494439-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Reutlingen: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2018/S 216-494439

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das BMUB, dieses vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe – Bundesbau BW, diese vertreten durch das Staatliche Hochbauamt Stuttgart, Dienstort Reutlingen
Bismarckstr. 27
Reutlingen
72764
Duitsland
Telefoon: +49 711-6673-7164
E-mail: poststelle.hbas@vbv.bwl.de
Fax: +49 7121-940-4199
NUTS-code: DE149

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hba-stuttgart.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stetten a.k.M., Lager Heuberg, Neubau Prüfungsraum/Hörsäle, Architektenleistungen nach Teil 3 Abschnitt 1 HOAI

Referentienummer: 18-05805
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Architektenleistungen nach Teil 3 Abschnitt 1 HOAI

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE149
Voornaamste plaats van uitvoering:

72510 Stetten a.k.M., Stetten a.k.M., Lager Heuberg, Neubau Prüfungsraum/Hörsäle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Architekturleistung nach Teil 3 Abschnitt 1 HOAI, Leistungsphasen 2-8 sowie Besondere Leistungen: –Übertragung der Planungs-/Kostendaten in digitale Erhebungsformulare LPH 8 -Erstellen von Bestandsplänen LPH 8 -Erfassung und Zusammenstellung alphanumerischer Bestandsdaten LPH 9 Dieses Verfahren wird unter der Vergabe.Nr. 18-05805 durchgeführt. (Bei Rückfragen bitte angeben)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Die Leistungen werden stufenweise beauftragt.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Stetten a.k.M., Lager Heuberg, Neubau Prüfungsraum/Hörsäle, Architektenleistungen nach Teil 3 Abschnitt 1 HOAI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Herrmann+Bosch Architekten
Teckstrasse 56
Stuttgart
70190
Duitsland
Telefoon: +49 71126841110
E-mail: bs@herrmann-bosch.de
Fax: +49 711268411129
NUTS-code: DE149
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemomblerstraße 76
Bonn
53123
Duitsland
Telefoon: +49 228 / 9499-0
E-mail: info@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 228/9499-400

Internetadres: www.bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Staatliches Hochbauamt Stuttgart, Dienstort Reutlingen
Bismarckstr. 27
Reutlingen
72764
Duitsland
Telefoon: +49 711-6673-7164
E-mail: poststelle.hbas@vbv.bwl.de
Fax: +49 7121-940-4199

Internetadres: www.hba-reutlingen.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018