Diensten - 494447-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Gloucester: Tolkdiensten

2018/S 216-494447

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gloucestershire Shared Service For NHS
The Docks, Victoria Warehouse
Gloucester
GL1 2EL
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: GPSS Foong Ken Pagan
Telefoon: +44 1452318870
E-mail: foongken.pagan@nhs.net
NUTS-code: UKK13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gloshospitals.nhs.uk

Adres van het kopersprofiel: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/45644

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

British Sign Language Interpretation Services for Gloucestershire Hospitals NHSFT, Gloucestershire Care Services NHS Trust and 2gether NHSFT

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79540000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Provision of British Sign Language Interpretation Services for Gloucestershire Hospitals NHSFT, Gloucestershire Care Services NHS Trust and 2gether NHSFT (includes Gloucestershire and Herefordshire Sites).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 207 504.00 GBP / Hoogste offerte: 264 855.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79540000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK13
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gloucestershire

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

British Sign Language Interpretation Services for Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust, Gloucestershire Care Services NHS Trust and 2gether NHS Foundation Trust (includes Gloucestershire and Herefordshire Sites).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 139-317880
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

British Sign Language Interpretation Services for Gloucestershire Hospitals NHSFT, Gloucestershire Care Services NHS Trust and 2gether NHSFT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GDA (Gloucestershire Deaf Association)
Registered Charity no. 1015937
Colin Road
Gloucester
GL4 3JL
Verenigd Koninkrijk
E-mail: jenny.hopkins@gda.org.uk
NUTS-code: UKK13
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 207 504.00 GBP / Hoogste offerte: 264 855.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR)
70 Fleet Street
London
EC4Y 1EU
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR)
70 Fleet Street
London
EC4Y 1EU
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018