Diensten - 494466-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Newport: Reiniging van gebouwen

2018/S 216-494466

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Newport City Homes
Nexus House, Mission Court, Lower Dock Street
Newport
NP20 2DW
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1633381111
E-mail: sarah.dickson@newportcityhomes.com
NUTS-code: UKL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.newportcityhomes.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0869

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Housing Association
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Void Clearance and Cleaning

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Scope of works.

The purpose of this contract is to provide clearance and cleaning to voids. However, additionally, an allowance for an out of hours service is required with a same or similar scope of works (covering properties, communal and public areas that are the responsibility of the Employer).

It is the Employer’s or Employer’s representative’s responsibility to specify “light”, “medium” or “heavy” clearance for all property types such as houses, flats, bungalows, bedsits or maisonettes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Newport South Wales.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The purpose of this contract is to provide clearance and cleaning to voids. However, additionally, an allowance for an out of hours service is required with a same or similar scope of works (covering properties, communal and public areas that are the responsibility of the Employer).

It is the Employer’s or Employer’s representative’s responsibility to specify “light”, “medium” or “heavy” clearance for all property types such as houses, flats, bungalows, bedsits or maisonettes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: As per procurement documents / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 210-381353
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(WA Ref:86932)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Newport City Homes
Nexus House, Mission Court, Lower Dock Street
Newport
NP20 2DW
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1633381111

Internetadres: www.newportcityhomes.com

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018