Diensten - 494469-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Providerdiensten voor webzoekmachines

2018/S 216-494469

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Department of Finance
303 Airport Road West
Belfast
BT3 9ED
Verenigd Koninkrijk
E-mail: SSDAdmin.CPD@finance-ni.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.finance-ni.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://www.finance-ni.gov.uk/topics/procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ID 1626905 — DoF — Indirect Search Engine Advertising

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72414000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Client wishes to appoint a Contractor to provide a service that allows the Client to advertise specific webpages of indirect on search engines by bidding for keywords. This Contract will commence on date of award until 31.3.2019. The Client may at any time before the completion of the Contract Period invite the Contractor to agree to extend for any period up to and including 3 further periods of 12 months commencing from the termination date of the original Contract Period.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 140 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79340000
79341000
79341100
72000000
72400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Client wishes to appoint a Contractor to provide a service that allows the Client to advertise specific webpages of indirect on search engines by bidding for keywords. This Contract will commence on date of award until 31.3.2019. The Client may at any time before the completion of the Contract Period invite the Contractor to agree to extend for any period up to and including 3 further periods of 12 months commencing from the termination date of the original Contract Period.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualitative criteria / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Quantitative criteria / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

After the initial contract period, there are 3 options to extend for 1 year each.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 165-377050
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Loud Mouth Media Ltd
Thomas House 14 -16 James Street South
Belfast
BT2 7GA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890997001
E-mail: mark@loudmouth-media.com
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The UK does not have any such bodies with responsibility for appeal/mediation procedures
Belfast
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018