Diensten - 494470-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Freiburg im Breisgau: Diensten voor ophalen van vuilnis

2018/S 216-494470

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ALB
Stadtstraße 2
Freiburg
79104
Duitsland
Telefoon: +49 7612187-8860
E-mail: volker.weis@lkbh.de
Fax: +49 761218778860
NUTS-code: DE132

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.breisgau-hochschwarzwald.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transport und Verwertung von Altmetallen incl. Muldengestellung

Referentienummer: 2018 / S 118-268638
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Transport und Verwertung von Altmetallen inclusive Muldengestellung auf dem 20 Recyclinghöfen im Landkreis. 19 Abrollcontainer, 5 Absetzmulden, ca. 400 Fahrten/a, ca. 1 230 t Altmetalle/a

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 81 896.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000
90514000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE132
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport und Verwertung von Altmetallen inclusive Muldengestellung auf dem 20 Recyclinghöfen im Landkreis. 19 Abrollcontainer, 5 Absetzmulden, ca. 400 Fahrten/a, ca. 1 230 t Altmetalle/a

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 118-268638
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Transport und Verwertung von Altmetallen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
RRG Roeder Rohstoffverwertungs GmbH
Bad Krozingen
79189
Duitsland
NUTS-code: DE132
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 896.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Karl-Friedrich-Str. 17
Karlsruhe
76133
Duitsland
Telefoon: +49 7219264049
Fax: +49 7219263985
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Karl-Friedrich-Str. 17
Karlsruhe
76133
Duitsland
Telefoon: +49 7219264049
Fax: +49 7219263985
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018