Diensten - 494483-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Olsztyn: Psychiatrische ziekenhuisdiensten

2018/S 216-494483

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Żołnierska 16
Olsztyn
10-561
Polen
Contactpersoon: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dział Kontraktowania Świadczeń
Telefoon: +48 895339175
E-mail: sekretariat@nfz-olsztyn.pl
Fax: +48 895336970
NUTS-code: PL622

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://nfz-olsztyn.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ogłoszenie nr 14-18-000435/PSY/04/1/04.5172.003.02/01 konkurs ofert

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85111500
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych - GRUPA POWIATÓW GOŁDAPWĘGORZEWSKI

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 136 334.75 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
Voornaamste plaats van uitvoering:

Węgorzewo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

5172 Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 23,5
Kwaliteitscriterium - Naam: Kompleksowość / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Dostępność / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Ciągłość / Weging: 3
Prijs - Weging: 9,25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14-18-000435/PSY/04/1/04.5172.003.02/01
Benaming:

Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bema 24
Węgorzewo
11-600
Polen
NUTS-code: PL62
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 136 334.75 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie
ul. Żołnierska 16
Olsztyn
10-561
Polen
Telefoon: +48 895339175
E-mail: sekretariat@nfz-olsztyn.pl
Fax: +48 895336970

Internetadres: http://nfz-olsztyn.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie
ul. Żołnierska 16
Olsztyn
10-561
Polen
Telefoon: +48 895339175
E-mail: sekretariat@nfz-olsztyn.pl
Fax: +48 895336970

Internetadres: http://nfz-olsztyn.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018