Diensten - 494496-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Tarbes: Telecommunicatienetwerk

2018/S 216-494496

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier de Bigorre
bd de Lattre de Tassigny — BP 1330
Tarbes
65013
Frankrijk
Telefoon: +33 562545600
E-mail: cellulemarches.bigorre@ch-tarbes-vic.fr
Fax: +33 562545596
NUTS-code: FRJ26

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-bigorre.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.achat-hopital.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public de santé.
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Services de télécommunications

Referentienummer: 18.7012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32412100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Liaisons pour l'interconnexion des sites et accès au réseau internet.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 340 830.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réalisation des prestations au profit des CH de Bigorre, Lourdes Le Montaigu et Bagnères-de-Bigorre

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Liaisons pour l'interconnexion des sites et accès internet.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réalisation des prestations au profit du CH de Lannemezan

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Liaisons pour l'interconnexion des sites et accès internet.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 033-071912
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18.7012
Perceel nr.: 1
Benaming:

Réalisation des prestations au profit des centres hospitaliers de Bigorre, Lourdes, le Montaigu et Bagnères-de-Bigorre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Orange connectivity and workspace services
5 rue Albert Durand, aéropole 3
Blagnac
31700
Frankrijk
NUTS-code: FRJ23

Internetadres: http://www.orange-business.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 206 970.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18.7012
Perceel nr.: 2
Benaming:

Réalisation des prestations au profit du centre hospitalier de Lannemezan

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Orange connectivity and workspace services
5 rue Albert Durand, aéropole 3
Blagnac
31700
Frankrijk
NUTS-code: FRJ23

Internetadres: http://www.orange-business.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 859.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Pau
Villa Noulibos — 50 cours Lyautey
Pau
64010
Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Fax: +33 559024993
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat (L. 551-1 du CJA),

— recours contre les actes détachables du contrat jusqu'à la signature,

— recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de l'avis d'attribution,

— référé contractuel après la signature du contrat (L. 551-14 du CJA).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018