Diensten - 494506-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Ombouwen van ambulances

2018/S 216-494506

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0367.303.762_68
Victor Hortaplein 40
Brussel
1060
België
Contactpersoon: Christophe Vansimpsen
Telefoon: +32 25249767
E-mail: christophe.vansimpsen@health.fgov.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.health.fgov.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324990

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voor het conform maken van de Belgische erkende interventiemiddelen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening aan de nieuwe uiterlijke kenmerken

Referentienummer: FOD VVVL-DGGS/2016/LOG/30404/256_bis-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50117200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De inschrijver engageert zich om binnen het jaar vanaf de gunning van de opdracht, bij de diensten die rijden voor de Belgische dringende geneeskundige hulpverlening, voor alle erkende, effectieve interventiemiddelen: de oude striping te verwijderen (indien noodzakelijk) en een striping te voorzien conform de technische voorschriften van het bestek (luik B) en conform het KB van 12-11-2017 houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 128 589.59 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

De oude striping te verwijderen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928471
34928470
44424300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een lokaal dat ter beschikking wordt gesteld door de ontvangende dienst.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De oude striping te verwijderen (indien noodzakelijk) en een striping en sealing te voorzien conform de technische voorschriften van dit bestek (luik B).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Levering spare parts / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

De levering en plaatsing van een dakbestickering

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928471
34928470
44424300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een lokaal dat ter beschikking wordt gesteld door de ontvangende dienst.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De levering en plaatsing van een dakbestickering bestaande uit het uniek identificatienummer van het voertuig en een “star of life” in een witte zelfklevende vinylfolie geplaatst op een achtergrond van zwarte thermische MirageTM folie. De dakbestickering mag enkel geleverd worden aan overheidstanties.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Levering spare parts / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 061-135588
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

De oude striping te verwijderen (indien noodzakelijk) en een striping en sealing te voorzien

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Arisco NV
Hoekstraat 35
Vichte
8570
België
NUTS-code: BE254
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 561 009.59 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

De levering en plaatsing van een dakbestickering bestaande uit het uniek identificatienummer van het voertuig en een “star of life” in een witte zelfklevende vinylfolie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Arisco NV
Hoekstraat 35
Vichte
8570
België
NUTS-code: BE254
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 567 580.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
De griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018