Diensten - 494507-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Preston: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2018/S 216-494507

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lancashire County Council
Lancashire Procurement Service 3rd Floor Christ Church Precinct County Hall
Preston
PR1 8JX
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Jig Parmar
E-mail: jig.parmar@lancashire.gov.uk
NUTS-code: UKD4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lancashire.gov.uk/business/tenders-and-procurement.aspx

Adres van het kopersprofiel: www.lancashire.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

0-19 Healthy Child Programme

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Lancashire County Council procured an integrated 0-19 Healthy Child Programme (0-19 HCP) for the district areas served by Lancashire County Council (LCC).

The Health Visiting service and School Nursing services form the main service requirements for the provision of the 0-19 HCP. The 0-19 HCP is the early intervention and prevention Public Health Programme that lies at the heart of LCC's Universal Services for Children and Families.

Aims of the Healthy Child Programme include:

— improving overall health outcomes for children and young people,

— detecting and supporting need early, by offering early interventions, health and development screening and support,

— providing additional levels of support to families and children and young people with further needs.

The 0-19 HCP provides an invaluable opportunity to identify families that are in need of additional support and children who are at risk of poor outcomes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 104 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: 0-19 Public Health Nursing Service

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD4
Voornaamste plaats van uitvoering:

The main site/place of performance will be within Lancashire County Council's administrative boundaries.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Health Visiting and School Nursing Services lead the delivery of the 0-19 HCP — which is a schedule of screening, health development reviews and health promotion. This ensures need is identified early, early support can be provided and health outcomes for all children and young people are improved. The procurement was undertaken using an open procedure, and two bids were received for Lot 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality criteria as per published tender documents / Weging: 80 %
Prijs - Weging: 20 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Initial term of contract is 3 years, with an option to extend for up to a maximum of 5 years.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 190-389203
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1: 0-19 Public Health Nursing Service

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Virgin Care Services Limited
07557877
Lynton House, 7-12 Tavistock Square
London
WC1H 9LT
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI

Internetadres: www.virgincare.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 104 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 103 376 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Previous publications including this procedure include the following notices: 2017/S 190-389203, 2018/S 016-033175

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Lancashire County Council
Preston
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018