Diensten - 494523-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Uitvoeren van onderzoek

2018/S 216-494523

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ESPON EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation)
4, rue Erasme
Luxemburg
1468
Luxemburg
Contactpersoon: ESPON EGTC
Telefoon: +352 20600280
E-mail: tenders@espon.eu
NUTS-code: LU00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.espon.eu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: European Grouping of Territorial Cooperation
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Research

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ESPON Impacts of Refugee Flows to Territorial Development in Europe

Referentienummer: 1700609
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The objective of this service is to provide evidence on the territorial and urban aspects of refugee migration to Europe focusing on different types of European regions and cities.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 728 900.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73110000
79311400
79315000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The objective of this service is to provide evidence on the territorial and urban aspects of refugee migration to Europe focusing on different types of European regions and cities.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ESPON 2020 Programme CCI 2014 TC16 RFIR 004 — Adopted by the European Commission — Decision of 12.2.2015.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 076-147920
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Valdani Vicari Associati
Via Torino
Milano
20123
Italië
NUTS-code: IT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 728 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
Luxembourg
Luxemburg
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018