Diensten - 494532-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Edinburgh: Draagbare radio's

2018/S 216-494532

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Scottish Prison Service
Calton House, 5 Redheughs Rigg
Edinburgh
EH12 9HW
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Jenny Cleworth
Telefoon: +44 1313303778
E-mail: Jennifer.Cleworth@sps.pnn.gov.uk
NUTS-code: UKM75

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sps.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00384

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

01644 The Supply and Maintenance of TETRA-based Digital Radio Systems

Referentienummer: 01644
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32344280
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

SPS has a requirement for maintenance services for its existing Tetra-based digital radio system across all SPS establishments and when required new equipment.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 500 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32344280
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM
Voornaamste plaats van uitvoering:

All SPS Sites

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The purpose of this procurement exercise is to award a contract for a Supplier to provide maintenance Services for the existing Tetra-based digital radio system (including all associated hardware and software) across all SPS establishments. When required, the Supplier shall ensure that SPS retains an operational Tetra-based digital radio system at each of the SPS Establishments. If new equipment is required, the Supplier shall supply, install and commission the equipment in accordance with the requirements detailed in the specification.

The SPS has commenced this procurement process in good faith and with the intention of awarding a contract. Following publication of the Contract Notice, an Invitation to Tender (ITT) including the European Single Procurement Document (ESPD) will be published by SPS and will be made available to bidders. Tender responses will then be evaluated by the SPS in accordance with the ITT.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 128-291762
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 01644
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PMR Products Ltd
Evets House, Station Road
Chepstow
NP16 5PB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1291629333
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:563599)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Scottish Prison Service
Calton House, 5 Redheughs Rigg
Edinburgh
EH12 9HW
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1313303790

Internetadres: http://www.sps.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018