Diensten - 494541-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Oostenrijk-Graz: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2018/S 216-494541

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
HOLDING GRAZ – Kommunale Dienstleistungen GMBH
Andreas Hofer Platz 15
Graz
8010
Oostenrijk
Contactpersoon: René Wesian
Telefoon: +43 3168871209
E-mail: rene.wesian@holding-graz.at
Fax: +43 3168871216
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.holding-graz.at

Adres van het kopersprofiel: http://holding-graz.vemap.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Straßenbahn Reininghaus – Örtliche Bauaufsicht

Referentienummer: 2018/S 123-280642
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Teilnahmeantrag für das Verhandlungsverfahren nach vorherigem Aufruf zum Wettbewerb für die Leistungen der Örtlichen Bauaufsicht des BV's Straßenbahn Reininghaus.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 557 358.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT221
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Örtliche Bauaufsicht für das BV Straßenbahn Reininghaus

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Projektbezogene Tätigkeit des vorgesehenen Schlüsselpersonals / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Projektbezogene Fachkenntnisse des vorgesehenen Schlüsselpersonals / Weging: 40
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 123-280642
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4518013961
Benaming:

Straßenbahn Reininghaus – Örtliche Bauaufsicht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ÖBA Arbeitsgemeinschaft Straßenbahnlinie Reininghaus
Mariatrosterstraße 158
Graz
8044
Oostenrijk
NUTS-code: AT221
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
IKK – Inspired Ingeneering
Mariatrosterstraße 158
Graz
8044
Oostenrijk
NUTS-code: AT221
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 595 459.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 557 358.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Salzamtgasse 3
Graz
8010
Oostenrijk
Telefoon: +43 31680290
E-mail: lvwg@lvwg-stmk.gv.at
Fax: +43 31680297215

Internetadres: http://www.lvwg-stmk.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018