Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 494547-2021

01/10/2021    S191

Poland-Olsztyn: Miscellaneous medical devices and products

2021/S 191-494547

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
National registration number: PL622
Postal address: Al.Wojska Polskiego 37
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-228
Country: Poland
Contact person: Konrad Piotrowski
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Telephone: +48 895398297
Fax: +48 895398218
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przetarg nieograniczony "Dostawa łóżek szpitalnych i wyposażenia medycznego na Blok Operacyjny"

Reference number: ZPZ-53/09/21
II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzeń medycznych:

• CZĘŚĆ NR 1 – Głowice do ultrasonografu Mindray DC 70 Exp

• CZĘŚĆ NR 2 – Kardiomonitor do aparatu do znieczuleń Draeger

• CZĘŚĆ NR 3 – Monitory do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych

• CZĘŚĆ NR 4 – Kopuła czaszy do lampy operacyjnej Qe3030 z wyposażeniem

• CZĘŚĆ NR 5 – Stacje negatoskopów cyfrowych

• CZĘŚĆ NR 6 – Myjnia ultradźwiękowa

• CZĘŚĆ NR 7 – Suszarka do narzędzi

• CZĘŚĆ NR 8 – Zgrzewarki rolkowe z drukarką i wyświetlaczem LCD

• CZĘŚĆ NR 9 – Chłodziarki do przechowywania krwi i materiałów krwiopochodnych

• CZĘŚĆ NR 10 – Łóżka specjalistyczne z pilotem i wagą

• CZĘŚĆ NR 11 – Łóżko z wagą i materacem do intensywnej terapii

• CZĘŚĆ NR 12 – Urządzenie do ogrzewania krwi i płynów

• CZĘŚĆ NR 13 – Urządzenia do ogrzewania pacjenta

Szczegółowy opis urządzeń (przedmiotu zamówienia) stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Głowice do ultrasonografu Mindray DC 70

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112000 Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Głowica liniowa do USG Mindray DC 70 - 2 szt.

Głowica convex do USG Mindray DC 70 - 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych parametrów technicznych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii z siedzibą w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 37;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie jest Pan Jarosław Łęgowski, kontakt: adres e-mail, abi@poliklinika.net;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPZ-53/09/21 pn.: Dostawa łóżek szpitalnych i wyposażenia medycznego na Blok Operacyjny”.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r.), dalej „Ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kardiomonitor do aparatu do znieczuleń Draeger

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195100 Monitors
33195110 Respiratory monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Kardiomonitor do aparatu do znieczuleń Draeger szt. 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Monitory do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123210 Cardiac-monitoring devices
33195100 Monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Monitory do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych szt. 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kopuła czaszy do lampy operacyjnej Brandon Medical Qe3030 z wyposażeniem

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33167000 Surgical lights
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Kopuła czaszy do lampy operacyjnej Brandon Medical Qe3030 z wyposażeniem 1 komplet

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Stacje negatoskopów cyfrowych

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33110000 Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Stacje negatoskopów cyfrowych szt. 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Myjnia ultradźwiękowa

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Myjnia ultradźwiękowa szt. 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Suszarka do narzędzi chirurgicznych

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Suszarka do narzędzi chirurgicznych szt. 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zgrzewarki rolkowe z drukarką i wyświetlaczem LCD

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Zgrzewarki rolkowe z drukarką i wyświetlaczem LCD szt. 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Chłodziarki do przechowywania krwi i materiałów krwiopochodnych

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
39711100 Refrigerators and freezers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Chłodziarki do przechowywania krwi i materiałów krwiopochodnych szt. 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Łóżka specjalistyczne z pilotem i wagą

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192100 Beds for medical use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Łóżka specjalistyczne z pilotem i wagą szt. 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Łóżko z wagą i materacem do intensywnej terapii

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192100 Beds for medical use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Łóżko z wagą i materacem do intensywnej terapii szt. 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenie do ogrzewania krwi i płynów

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33186200 Blood and fluid warming
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenie do ogrzewania krwi i płynów szt. 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenia do ogrzewania pacjenta

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenie do ogrzewania pacjenta szt. 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Formularz wymaganych parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie definiuje warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie definiuje warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie definiuje warunków udziału w postępowaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Dla części 1 – 600 zł

Dla części 2 – 400 zł

Dla części 3 – 5000 zł

Dla części 4 – 500 zł

Dla części 5 – 2000 zł

Dla części 6 – 500 zł

Dla części 7 – 900 zł

Dla części 8 – 500 zł

Dla części 9 – 400 zł

Dla części 10 – 2000 zł

Dla części 11 – 800 zł

Dla części 12 – 200 zł

Dla części 13 – 600 zł

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie pzp.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy pzp., tj.:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BGK 93 1130 1189 0025 0035 4720 0004 z dopiskiem: Wadium – przetarg nieograniczony nr ZPZ-53/09/21.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedłożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:

1) Dokumenty potwierdzające, iż zaoferowany sprzęt i urządzenia medyczne spełniają wymagania zasadnicze dla tego typu wyrobów i są oznaczone znakiem CE – Deklaracje zgodności;

2) Dokumenty opisowe producenta lub dystrybutora (specyfikacje techniczne, katalogi, prospekty) zawierające informacje o oferowanych urządzeniach odnoszących się i potwierdzających spełnianie wymogów zdefiniowanych w specyfikacji warunków zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie których będzie realizowane zamówienie, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Działając na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający wyznaczył skrócony, 30 dniowy termin składania ofert i otwarcia ofert.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/10/2021
Local time: 10:30
Place:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn .

Information about authorised persons and opening procedure:

Sesja otwarcia ofert zostanie przeprowadzona przez członków komisji przetargowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 139 ustawy Pzp z wyłączeniem ust. 2 tego artykułu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, w przypadkach określonych w art. 108 Pzp. oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 Pzp.3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie w formie JEDZ.4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, złoży na wezwanie, w wyznaczonym terminie podmiotowe środki dowodowe:1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp;2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp;3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp;4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp;5) oświadczenie wykonawcy w zakresie art.108 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;6) oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:1) pkt 4.1) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp;2) pkt. 4.2), 4.3) i 4.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, -nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. w pkt 5 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których w pkt 5 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo w formie pisemnej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącą podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącą podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2021