Diensten - 494548-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Saarbrücken: Reiniging van gebouwen

2018/S 216-494548

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Saarländischer Rundfunk – Fachbereich Einkauf
Franz-Mai-Straße
Saarbrücken
66121
Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
Telefoon: +49 6816023854
E-mail: bmichels@sr.de
Fax: +49 6816023855
NUTS-code: DEC01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sr.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Medien

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unterhalts-/Glasreinigung

Referentienummer: SR-2018-0004_OV_BM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Los 1: Unterhaltsreinigung und Regieleistungen am Standort Saarbrücken;

Los 2: Glasreinigung an den Standorten Saarbrücken, Heusweiler und Göttelborn.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 927 256.25 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Unterhaltsreinigung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Saarbrücken

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung und Regieleistungen

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Haus der Technik derzeit im Umbau.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Die Gewichtung der einzelnen Kriterien ist den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glas- und Rahmenreinigung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Saarbrücken

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glas- und Rahmenreinigung

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Die Gewichtung der einzelnen Kriterien ist den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 135-308597
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Unterhaltsreinigung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SSG Saar-Service GmbH
Mainzer Str. 159 a
Saarbrücken
6121
Duitsland
Telefoon: +49 681 / 96736-11
E-mail: info@ssg.de
Fax: +49 68196736-33
NUTS-code: DEC01
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 852 636.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Glas- und Rahmenreinigung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Veolia Umweltservice IG GmbH
Am Torhaus 52
Saarbrücken
66113
Duitsland
Telefoon: +49 681/94816-210
E-mail: julia.fuchs@veolia.com
Fax: +49 681/94816-164
NUTS-code: DEC01
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 74 620.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr
Franz-Josef-Röder-Straße 17
Saarbrücken
66119
Duitsland
Telefoon: +49 6815014994
Fax: +49 6815013506
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018