Diensten - 494550-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Opglabbeek: Bouwen van werkplaatsen

2018/S 216-494550

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Opglabbeek
Kapelstraat 1
Opglabbeek
3660
België
E-mail: tanja.knoops@opglabbeek.be
NUTS-code: BE221

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.opglabbeek.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanstellen ontwerper nieuwbouw technische dienst Oudsbergen

Referentienummer: 2018/30
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45213252
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 261 354.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE221
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aanstellen ontwerper nieuwbouw technische dienst Oudsbergen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Conceptuele nota / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Nota integrale bouwkwaliteit / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak tot realisatie van deze opdracht / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 51
Kostencriterium - Naam: Prijs (buitenaanleg/omgevingswerken) / Weging: 9
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 105-239670
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/30
Perceel nr.: 1
Benaming:

Aanstellen ontwerper nieuwbouw technische dienst Oudsbergen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ingenieurs- en architectenbureau ESSA nv
Halensebaan 35
Diest
3290
België
Telefoon: +32 13353769
E-mail: essa@essa.be
Fax: +32 13315091
NUTS-code: BE

Internetadres: www.essa.be

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 261 354.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 261 354.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018