Radovi - 494551-2020

Submission deadline has been amended by:  90995-2021
19/10/2020    S203

Hrvatska-Novi Vinodolski: Objekti za obradu otpadnih voda

2020/S 203-494551

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 36612651354
Poštanska adresa: Dubrova 22
Mjesto: Novi Vinodolski
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51250
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vanja Vajcenfeld
E-pošta: vanja.vajcenfeld@viozcv.hr
Telefon: +385 51440884
Telefaks: +385 51440889
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.vodovod-zrnovnica.hr
Adresa profila kupca: www.vodovod-zrnovnica.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0037151
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica

Referentni broj: VV 2.1
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232421 Objekti za obradu otpadnih voda
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad), te uklanjanje nedostatka u jamstvenom roku za:

— Projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Novi Vinodolski, kapacitete 12 000 ES i postrojenja za sušenje mulja,

— Projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Crikvenica, kapacitete 31.500 ES

— Rekonstrukciju 40 m vodoopskrbnog sustava, izgradnju 382 m transportnog sustava otpadnih voda, izgradnju 245 m novog sustava odvodnje te rekonstrukciju 74 m postojećeg sustava odvodnje.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 117 133 525.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45232421 Objekti za obradu otpadnih voda
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje gradova Novi Vinodolski i Crikvenica

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad), te uklanjanje nedostatka u jamstvenom roku za:

— Projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Novi Vinodolski, kapacitete 12.000 ES i postrojenja za sušenje mulja,

— Projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Crikvenica, kapacitete 31.500 ES

— Rekonstrukciju 40 m vodoopskrbnog sustava, izgradnju 382 m transportnog sustava otpadnih voda, izgradnju 245 m novog sustava odvodnje te rekonstrukciju 74 m postojećeg sustava odvodnje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: OT - Operativni troškovi / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: I – stručno osoblje za izvođenje radova, puštanje u pogon i pokusni rad / Ponder: 5
Kriterij kvalitete - Naziv: P – stručno osoblje za usluge projektiranja / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 75
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 117 133 525.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 38
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Sustav odvodnje otpadnih voda – aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 21.1.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: - ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u eESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 21.1.1:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u eESPDu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Ekonomska i financijska s.

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov („opći“) godišnji promet u posljednje tri dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna, zajedno jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a.

Tehnička i stručna s.

— Popis usluga i radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 10 godina koje prethode toj godini. Ponuditelj mora dokazati prethodno iskustvo na način kako je navedeno u tablici iz točke 21.3.1 DON-a,

— Tehnički stručnjaci

Ponuditelj mora dokazati da će za izvršenje ugovora imati na raspolaganju tim sastavljen od tehničkih stručnjaka: Stručnjak 1:Projektant,Stručnjak 2:Tehnolog,Stručnjak3:Inženjer Gradilišta,Stručnjak4: Voditelj puštanja u pogon i pokusnog rada

— Oprema koja udovoljava zahtjevima i kriterijima u tehničkim specifikacijama (Knjiga 3)

III.1.6)Tražena jamstva :

33.1 Jamstvo za ozbiljnost ponude

33.2 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

33.3 Jamstvo za povrat avansa

33.5 Jamstvo za postizanje jamčenog operativnog troška

33.6 Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta uključivo i radove koji su predmet ovog postupka javne nabave, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta.

Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane Naručitelja doznakom na račun Izvođača, Podugovaratelja i članova zajednice Izvođača, kako je primjenjivo.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude. Također Naručitelj od zajednice gospodarskih subjekata neće zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Na području Republike Hrvatske poslove projektiranja i djelatnost građenja mogu obavljati osobe koje su za to registrirane u skladu sa pozitivnim propisima.

Ponuditelj mora voditi računa da u izvršenju ugovora poslove projektanta odnosno inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe – osim Stručnjaka 2: Tehnolog i Stručnjaka 4: Voditelj puštanja u pogon i pokusnog rada – trebaju obavljati stručnjaci, koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

Detaljnije navedeno u točki 52. DON-a.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/12/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/12/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Dubrova 22, Novi Vinodolski HR-51250.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja, članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe.

Sukladno članku 282. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici Ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereno pečatom, ako je primjenjivo, a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda, dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji / obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati prisutnim članovima stručnog povjerenstva.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Naručitelj zbog opsežnosti cjelokupne Dokumentacije o nabavi, Knjigu 5 - nije u mogućnosti zbog tehničkih ograničenja objaviti u cijelosti u EOJN RH, stoga upućuje sve zainteresirane gospodarske subjekte da Knjigu 5 - preuzmu sa druge Internet adrese www.vodovod-zrnovnica.hr/dokumentacija/knjiga5.rar

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (putem sustava e-Žalba). Metoda i način dostavljanja žalbe kao i komunikacije sa DKOM dani su na stranicama EOJN-a putem sljedećeg linka:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000039492-elektronička-žalba-od-1-siječnja-2018-

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: http://dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/10/2020