Diensten - 494554-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Letland-Jūrmala: Veterinaire diensten

2018/S 216-494554

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Jūrmalas pilsētas dome
90000056357
Jomas iela 1/5
Jūrmala
LV-2015
Letland
Contactpersoon: Astra Priede
Telefoon: +371 29405506
E-mail: astra.priede@jurmala.lv
NUTS-code: LV00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jurmala.lv

Adres van het kopersprofiel: http://www.jurmala.lv

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana Jūrmalas pilsētā, to ievietošana un aprūpe dzīvnieku patversmē, un dzīvnieku līķu savākšana un apbedīšana

Referentienummer: JPD 2018/101
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana Jūrmalas pilsētā, to ievietošana un aprūpe dzīvnieku patversmē, un dzīvnieku līķu savākšana un apbedīšana.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 210 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana Jūrmalas pilsētā, to ievietošana un aprūpe dzīvnieku patversmē, un dzīvnieku līķu savākšana un apbedīšana.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Sarunu procedūra tiek rīkota, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 1. punktu – atklātā konkursā ar ID Nr. – JPD 2018/57 “Jūrmalas pilsētā klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana, ievietošana un aprūpe patversmē un dzīvnieku līķu savākšana un apbedīšana” netika iesniegts neviens piedāvājums un sākotnējie iepirkuma līguma izpildes noteikumi netiek mainīti.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.2-16.4.3/1364
Benaming:

Klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana Jūrmalas pilsētā, to ievietošana un aprūpe dzīvnieku patversmē, un dzīvnieku līķu savākšana un apbedīšana

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Mellers"
40103471359
Dzirnavu iela 8
Jūrmala
LV-2011
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 210 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Pretendenta piedāvātā līgumcena ir kopējā nosacītā vienību līgumcena EUR, neiesk. PVN, 2019.–2020. gados, piemērojot darbu apjomu īpatsvaru. Kopējā līgumcena līguma ietvaros nevar pārsniegt 210 000,00 EUR, norēķinoties saskaņā ar finanšu piedāvājumā norādītajām vienību līgumcenām.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018