Diensten - 494558-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Dilbeek: Personenvervoer zonder dienstregeling

2018/S 216-494558

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Dilbeek
0207507645
Gemeenteplein 1
Dilbeek
1700
België
Contactpersoon: Mevrouw Ninja Van Hassel
Telefoon: +32 24516953
E-mail: onderwijs@dilbeek.be
Fax: +32 24516801
NUTS-code: BE241

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dilbeek.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Busvervoer leerlingen schooljaren 2018-2019 en 2019-2020

Referentienummer: 2018061
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60140000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft het leerlingenvervoer binnen Dilbeek voor het schoolzwemmen, bibliotheekbezoek, sportactiviteiten en cultuurvoorstellingen voor de Dilbeekse basisscholen.

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 - Zwembadvervoer

Toelichting: Vervoer tussen zwembad Dilkom en de Dilbeekse scholen volgend een 2-wekelijks rittenschema.

Perceel 2 - Sportactiviteiten

Toelichting: Vervoer van en naar 4 à 5 sportactiviteiten per schooljaar, voor de verschillende scholen in Dilbeek.

Perceel 3 - Vervoer bibliotheek

Toelichting: Vervoer tussen de Dilbeekse scholen en de bibliotheek in Dilbeek centrum.

Perceel 4 - Vervoer schoolvoorstellingen Westrand

Toelichting: Vervoer tussen de scholen en het cultuurcentrum Westrand.

Perceel 5 - Vervoer sportlessen ‘t keperke

Toelichting: Vervoer tussen gemeentelijke basisschool 't Keperke te Itterbeek en sporthal Ten Gaerde.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 214 924.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zwembadvervoer

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vervoer tussen zwembad Dilkom en de Dilbeekse scholen volgend een 2-wekelijks rittenschema.

Dit vervoer gebeurt aanvullend aan het vervoer door onze eigen gemeentebus.

Het rittenschema van schooljaar 2017-2018 + de adressen van de scholen zitten in bijlage C als voorbeeld. Dit schema is afhankelijk van wijzigingen op basis van de exacte leerlingenaantallen die pas definitief zijn bij afsluiting van de inschrijvingsperiode eind september.

De planning wordt steeds doorgegeven op woensdag voor de 2 volgende weken. Bv 5.9.2018 wordt de planning doorgegeven voor de week van 10.9.2018 en 18.9.2018.

Gemiddeld 2 ritten per week is de groep leerlingen groter dan 60  vermoedelijke hoeveelheid 76 ritten per jaar.

De andere ritten is de groep maximaal 50 leerlingen. De vermoedelijke hoeveelheid ritten per schooljaar is 753.

Contactpersoon voor planning ritten: Christel Janssens (christel.janssens@dilbeek.be)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sportactiviteiten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vervoer van en naar 4 à 5 sportactiviteiten per schooljaar, voor de verschillende scholen in Dilbeek.

Activiteit 1: stempeltjesloop (september)

Activiteit 2: holder de bolder (december)

Activiteit 3: netbal trefbal (maart)

Activiteit 4: hopsakee (juni)

Ongeveer 120 ritten per schooljaar.

Ter illustratie: overzicht vervoer sportactiviteiten en leerlingenaantallen in bijlage D.

De planning voor het busvervoer en de leerlingenaantallen is definitief 2 weken voor de activiteit. De eerste activiteit vindt plaats in de tweede helft van september.

Alle ritten blijven binnen het grondgebied Dilbeek.

Voor dit perceel vragen we een forfaitaire prijs voor de volledige opdracht.

Contactpersonen: rechtstreeks contact tussen organiserende leerkrachten en busmaatschappij.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vervoer bibliotheek

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vervoer tussen de Dilbeekse scholen en de bibliotheek in Dilbeek centrum.

Ongeveer 180 ritten per schooljaar.

Ter illustratie: overzicht vervoer bibliotheekbezoek en leerlingenaantallen per rit schooljaar 2017 -2018 in bijlage E.

Het schema voor het schooljaar 2018-2019 zal gelijkaardig zijn (aantal ritten, aantal leerlingen).

De planning gebeurt per schooljaar. De leerlingenaantallen zijn onder voorbehoud van wijzigingen tot en met het afsluiten van de inschrijvingsperiode eind september.

Contactpersoon voor planning ritten: Alexandra Vervaecke (alexandra.vervaecke@dilbeek.be)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vervoer schoolvoorstellingen Westrand

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vervoer tussen de scholen en het Cultuurcentrum Dilbeek (Kamerijklaan - 1700 Dilbeek)

Ongeveer 150 ritten per schooljaar.

De planning gebeurt per schooljaar, dus in september worden de bussen gepland vanaf oktober tot juni.

Uitzonderlijk gebeurt het vervoer niet naar CC Westrand, maar naar een locatie van max. 15 km. rond Dilbeek.

Voor de prijsbepaling wordt uitgegaan van een bus voor een capaciteit van max. 50 leerlingen + 2 begeleiders.

Contactpersoon voor planning ritten: Erika Boeynaems (erika.boeynaems@westrand.be)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vervoer sportlessen 't Keperke

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenteschool 't Keperke, Keperenbergstraat 37A te 1701 Itterbeek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vervoer tussen gemeentelijke basisschool ’t Keperke (Keperenbergstraat 37a, 1701 Itterbeek) en sporthal Ten Gaerde (Jozef Mertensstraat, 1702 Groot-Bijgaarden)

Ongeveer 35 ritten voor de lagere school.

Ter illustratie: rittenschema schooljaar 2017 -2018 + leerlingenaantallen in bijlage F.

Dit schema is afhankelijk van wijzigingen op basis van de exacte leerlingenaantallen die pas definitief zijn bij afsluiting van de inschrijvingsperiode eind september.

Contactpersoon voor planning ritten: Christel Janssens (christel.janssens@dilbeek.be)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 102-233159
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018061
Perceel nr.: 1
Benaming:

Zwembadvervoer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pajot-Tours
Brusselsestraat 91
Lennik
1750
België
E-mail: info@pajot-tours.be
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 108 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018061
Perceel nr.: 2
Benaming:

Sportactiviteiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eurobussing Brussels SA
Avenue Du Bejar 5
Neder-Over-Heembeek
1120
België
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 024.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018061
Perceel nr.: 3
Benaming:

Vervoer bibliotheek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pajot-Tours
Brusselsestraat 91
Lennik
1750
België
E-mail: info@pajot-tours.be
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018061
Perceel nr.: 4
Benaming:

Vervoer schoolvoorstellingen Westrand

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pajot-Tours
Brusselsestraat 91
Lennik
1750
België
E-mail: info@pajot-tours.be
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018061
Perceel nr.: 5
Benaming:

Vervoer sportlessen 't Keperke

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pajot-Tours
Brusselsestraat 91
Lennik
1750
België
E-mail: info@pajot-tours.be
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetensschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018