Diensten - 494571-2018

09/11/2018    S216    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-La Rochette: Straatverlichting

2018/S 216-494571

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SDESM
Postadres: Groupement de commandes: l'ensemble des communes s'étant associé au présent groupement de commandes par délibération et par convention constitutive. M. le président du syndicat départemental des energies de Seine et Marne, 1 rue Claude Bernard
Plaats: La Rochette
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 77000
Land: Frankrijk
E-mail: didier.fenouillet@sdesm.fr
Telefoon: +33 164797475

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sdesm.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Éclairage public

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché public associant la conception, la réalisation, la rénovation, l'exploitation et la maintenance des installations d'éclairage public des communes membres du SDESM

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34993000 Straatverlichting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La gestion et l'exploitation, les visites périodiques, le maintien en fonctionnement du matériel, les interventions d'urgence et les rénovations sur demande spécifique.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 045 990.00 EUR / Hoogste offerte: 1 470 327.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34993000 Straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Territoire melun et fontainebleau

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34993000 Straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Territoire gatinais seine-et-yonne

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34993000 Straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Territoireprovinois bassee montois

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34993000 Straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Territoire mormant et nangis

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34993000 Straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Territoire coulommiers fertois-ourcq

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34993000 Straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Territoires brie-lagny claye meldois-grand-morin

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 128-292009
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Territoire Melun et Fontainebleau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS Sobeca
Postadres: 581 avenue de l'Europe
Plaats: Vert-Saint-Denis
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 77240
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 139 657.00 EUR / Hoogste offerte: 169 117.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Territoire Gatinais Seine-et-Yonne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ineo réseau centre
Postadres: 9 rue Edouard Branly
Plaats: Villemandeur
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 45700
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Somelec
Postadres: rue du Docteur Schweitzer
Plaats: Amilly
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 45200
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 228 355.00 EUR / Hoogste offerte: 320 630.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Territoireprovinois bassee montois

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eiffage Energie
Postadres: 14/16 rue Gustave Eiffel
Plaats: Corbeil-Essonnes
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 91100
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 158 481.00 EUR / Hoogste offerte: 197 721.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Territoire Mormant et Nangis

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS SPIE Citynetworks
Postadres: ZI La Marinière, 22 rue Gustave Eiffel
Plaats: Bondoufle
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 91071
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 149 817.00 EUR / Hoogste offerte: 199 114.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Territoire Coulommiers Fertois-Ourcq

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIR
Postadres: 38 rue Gay Lussac
Plaats: Chennevières-sur-Marne
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 94438
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 214 382.00 EUR / Hoogste offerte: 256 389.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Territoires Brie-Lagny Claye Meldois-Grand-Morin

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS SPIE Citynetworks
Postadres: ZI La Marinière, 22 rue Gustave Eiffel
Plaats: Bondoufle
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 91071
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 155 296.00 EUR / Hoogste offerte: 327 355.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dossiers sont disponibles gratuitement sur le site marches-sécurises. Les critères d'attribution sont définis dans le Règlement de consultation RC. Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots mais chaque titulaire ne pourra obtenir que 2 lots au maximum.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Melun
Postadres: 43 rue du Général de Gaulle, case postale nº 8630
Plaats: Melun Cedex
Postcode: 77008
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-melun@juradm.fr
Telefoon: +33 160566630
Fax: +33 16056661

Internetadres: http://melun.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Melun
Postadres: 43 rue du Général de Gaulle, case postale nº 8630
Plaats: Melun Cedex
Postcode: 77008
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-melun@juradm.fr
Telefoon: +33 160566630
Fax: +33 16056661

Internetadres: http://melun.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018