Diensten - 494574-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Herstal: Gezondheids- en veiligheidsdiensten

2018/S 216-494574

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Herstal — centre administratif «La Ruche»
place Jean Jaurès 45
Herstal
4040
België
Telefoon: +32 42568000
E-mail: ville@herstal.be
NUTS-code: BE332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.herstal.be

I.1)Naam en adressen
CPAS Herstal
place Jean Jaurès 45
Herstal
4040
België
E-mail: accueil@cpasherstal.be
NUTS-code: BE332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.herstal.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché conjoint de service externe de prévention et protection au travail

Referentienummer: CMP/SG/724-18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71317200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.2.4.)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 116 392.59 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ville de Herstal.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché conjoint de service externe de prévention et protection au travail.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prestation de base / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Extranet / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Processus et délai de traitement / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Personnel mis à disposition suivant un organigramme / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Prise en charge des prestations complémentaires / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Formations à destination des travailleurs / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Mode de collaboration entre le SEPPT et le pouvoir adjudicateur / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Tarif des prestations complémentaires / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 090-203373
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CMP/SG/724-18
Perceel nr.: 1
Benaming:

Service externe de prévention et protection au travail

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SPMT-Arista
rue Royale 196
Bruxelle
1000
België
Telefoon: +32 25337411
E-mail: info@spmt-arista.be
Fax: +32 22270278
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 116 392.59 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Conseil d'État
rue de la Science 33
Bruxelles
1040
België
Telefoon: +32 22349611
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018