Diensten - 494581-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Lô: Telecommunicatiesysteem

2018/S 216-494581

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Syndicat mixte Manche Numérique
235 rue Joseph Cugnot
Saint-Lô
50000
Frankrijk
Telefoon: +33 233778360
E-mail: contact@manchenumerique.fr
Fax: +33 233778377
NUTS-code: FRD12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://manchenumerique.fr

Adres van het kopersprofiel: http://marches-publics-manche.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aménagement numérique du territoire et assistance à la gestion informatique

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réseau WAN loués — collecte opérateur WAN

Referentienummer: 2018-DUSI-007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32524000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Réseau WAN loués — collecte opérateur WAN.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32524000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réseau WAN loués — collecte opérateur WAN.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 149-341874
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-DUSI-007
Benaming:

Réseau WAN loués — collecte opérateur WAN

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS Adista
9 rue Blaise Pascal
Maxéville
54320
Frankrijk
E-mail: marches-publics@adista.fr
NUTS-code: FRF31

Internetadres: http://www.adista.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Caen
3 rue Arthur le Duc
Caen
14000
Frankrijk
Telefoon: +33 231707272
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Fax: +33 231524217
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Caen
3 rue Arthur le Duc
Caen
14000
Frankrijk
Telefoon: +33 231707272
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Fax: +33 231524217
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018