Diensten - 494585-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Amberg: Reiniging van gebouwen

2018/S 216-494585

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Amberg, Zentrale Vergabestelle
Steinhofgasse 4
Amberg
92224
Duitsland
Contactpersoon: Stadt Amberg – Zentrale Vergabestelle
E-mail: Vergabe@Amberg.de
NUTS-code: DE231

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amberg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ausschreibung Stadt Amberg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung von 3 Objekten der Stadt Amberg

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 370 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jugendzentrum Klärwerk Amberg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
90919000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE231
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhalts- und Reinigungsarbeiten

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: alle Kriterien waren in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Der Vertrag soll eine Laufzeit von zunächst 3 Jahren haben und im Rahmen einer Verlängerungsoption um 2 x 1 Jahr verlängert werden können.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kennedy-Schule Amberg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
90919000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE231
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhalts- un Reinigungsarbeiten

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: alle Kriterien waren in den Beschaffungsunterlagen aufgeührt / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Der Vertrag soll eine Laufzeit von zunächst 3 Jahren haben und im Rahmen einer Verlängerungsoption um 2 x 1 Jahr verlängert werden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bauamt Amberg

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE231
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhalts- und Reinigungsarbeiten

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: alle Kriterien waren in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Der Vertrag soll eine Laufzeit von zunächst 3 Jahren haben und im Rahmen einer Verlängerungsoption um 2x1 Jahr verlängert werden können.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Los1: VGR Nürnberg GmbH, Los2: puritas GmbH, Los3: Götz Gebäudemanagement Nordbayern GmbH & Co.KG
Los1: Nürnberger Str. 11, Los2: Werner-von-Siemens-Str. 27, Los3: Hofer Str. 10
Los1: Lauf, Los2: Amberg, Los3: Regensburg
91207,92224,93057
Duitsland
NUTS-code: DE23
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 238 971.72 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Mittelfranken – Vergabekammer Nordbayern
Promenade 27
Ansbach
91522
Duitsland
Telefoon: +49 98153836
Fax: +49 98153837
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regierung von Mittelfranken – Vergabekammer Nordbayern
Promenade 27
Ansbach
91522
Duitsland
Telefoon: +49 98153836
Fax: +49 98153837
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018