Diensten - 494590-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Wiesbaden: Technische ontwerpdiensten

2018/S 216-494590

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landeshauptstadt Wiesbaden, Der Magistrat, Hochbauamt
Gustav-Stresemann-Ring 15
Wiesbaden
65189
Duitsland
Contactpersoon: Lahmeyer Deutschland GmbH
Telefoon: +49 6101552200
E-mail: info-ld@de.lahmeyer.com
Fax: +49 6101551940
NUTS-code: DE714

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wiesbaden.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische Gebäudeausrüstung Gymnasium Mosbacher Berg

Referentienummer: 64-855/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Planung der technischen Gebäudeausrüstung gemäß §§ 53 – 55 HOAI, Anlagengruppen 1-8, für den Neubau der Verwaltung und einer G9-Erweiterung des Gymnasiums Mosbacher Berg

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE714
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gymnasium am Mosbacher Berg

Mosbacher Straße 59

65187 Wiesbaden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Das Gymnasium am Mosbacher Berg plant den Abriss des alten Verwaltungsgebäudes sowie den Neubau eines neuen Verwaltungsgebäudes, welches auch einen Multifunktionsraum und Klassenräume enthalten soll.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Technische Gebäudeausrüstung Gymnasium Mosbacher Berg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ingenieurbüro ITG GmbH
Platanenstraße 1
Lorsch
64653
Duitsland
Telefoon: +49 6251770640
E-mail: nstache@itg-hp.de
NUTS-code: DE715
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3
Darmstadt
64283
Duitsland
Telefoon: +49 6151126348
Fax: +49 6151125816
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3
Darmstadt
64283
Duitsland
Telefoon: +49 6151126348
Fax: +49 6151125816
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3
Darmstadt
64283
Duitsland
Telefoon: +49 6151126348
Fax: +49 6151125816
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018