Tjenesteydelser - 494590-2019

Submission deadline has been amended by:  543001-2019
21/10/2019    S203

Danmark-Roskilde: Transport af affald

2019/S 203-494590

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Marker
E-mail: jma@argo.dk
Telefon: +45 46347638
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/115682795.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/115682795.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/115682795.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentlig kontrakt om transport af madaffald (genudbud)

Sagsnr.: 934
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved dette udbud ønsker ARGO at indhente tilbud om transport af madaffald fra december 2019 til december 2020.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved dette udbud ønsker ARGO at indhente tilbud om transport af madaffald. Det konkrete leverings- og afhentningssted er angivet i Kravspecifikationen (Bilag 1).

Kontrakten er transport af madaffald fra leverings- og afhentningsstederne, jf. Bilag 1 Kravspecifikation pkt. 2.1.1. samt 2.1.2.

I forbindelse med udbuddet vil ARGO indgå kontrakter med 1 virksomhed om transport.

Kontrakten har en begrænset varighed indtil 31.12.2020.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/12/2019
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Samlet årsomsætning,

- En positiv egenkapital,

- En erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Samlet årsomsætning:

Tilbudsgiver skal have haft en samlet årsomsætning på minimum 1 500 000 DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

Øvrige økonomiske og finansielle krav:

Tilbudsgiver skal erklære at have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring på 10 000 000 DKK for personskade og 5 000 000 DKK for tingsskade

Tilbudsgiver skal på forlangende kunne fremlægge dokumentation for ovenstående oplysninger i form af kopi af forsikringspolice og kvittering for, at denne er gælden-de ved kontraktperiodens start, samt relevant erklæring i form af en forhåndsgodkendelse af sikkerhedsstillelse fra bank, pengeinstitut eller tilsvarende.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type,

- Værktøj, materiel og teknisk udstyr.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 2 kontrakter om transport af affald.

Tilbudsgiver bedes oplyse:

1) Beskrivelse: Gennemsnitlig årlig mængde transporte-ret affald;

2) Beløb: Gennemsnitlig årsomsætning for transport;

3) Startdato: Dato for transport af første leverance;

4) Slutdato: Dato for transport af sidste leverance (hvis relevant);

5) Modtagere: Navn og kontaktoplysninger på kunde.

Hvis tilbudsgiver oplyser mere end 5 kontrakter, så vil kun de 5 nyeste kontrakter (regnet fra startdato) blive taget i betragtning.

Værktøj, materiel og teknisk udstyr:

Tilbudsgiver skal erklære at disponere over en vognpark, der har kapacitet til årligt at transporterer 10 000 ton affald.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/11/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang for tilbudsgiver til at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2019