Diensten - 494599-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Gotenburg: Statistische dienstverlening

2018/S 216-494599

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Göteborgs universitet
202100-3153
Box 100
Göteborg
405 30
Zweden
Contactpersoon: Ulrica Carlsson
E-mail: ulrica.carlsson@gu.se
NUTS-code: SE232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gu.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Konsulttjänster avseende statistisk analys av hälsoeffekter av kirurgisk och icke-kirurgisk fetmabehandling

Referentienummer: EUI 18 061
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79330000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Efterfrågat uppdrag omfattar konsulttjänster avseende forskning om hälsoeffekter av kirurgisk fetma-behandling i Swedish Obese Subjects (SOS) studien. Konsulten ska göra matematiskt-statistiska analyser av SOS-datamaterialet, och tillsammans med forskare i SOS-gruppen framställa vetenskapliga artiklar som publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85148000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Efterfrågat uppdrag omfattar konsulttjänster avseende forskning om hälsoeffekter av kirurgisk fetma-behandling i Swedish Obese Subjects (SOS) studien. Konsulten ska göra matematiskt-statistiska analyser av SOS-datamaterialet, och tillsammans med forskare i SOS-gruppen framställa vetenskapliga artiklar som publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Om upphandlingen

Uppdraget omfattar konsulttjänster avseende forskning om hälsoeffekter av kirurgisk fetma-behandling i Swedish Obese Subjects (SOS) studien. Konsulten ska göra matematiskt-statistiska analyser av SOS-datamaterialet, och tillsammans med forskare i SOS-gruppen framställa vetenskapliga artiklar som publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Forskningsgruppens verksamheten omfattar långtidseffekterna efter fetmakirurgi samt genetiska och molekylära orsaker till fetma och dess följdsjukdomar. Vi driver Swedish Obese Subjects (SOS)-studien, en studie som är designad för att bedöma långtidseffekter av bariatrisk kirurgi på fetmarelaterade sjukdomar och dödlighet. Vi studerar även fetmans genetik inom den s.k. SOS SibPair-studien som omfattar familjer med fetma-diskordanta syskonpar.

En av forskargruppens målsättningar är att kunna förbättra behandlingen av fetma genom att identifiera patienter med störst nytta av bariatrisk kirurgi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 100
Prijs - Weging: Fast pris per timme
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 183-414114
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Forstat
22101822
Ulvilantie 11c B16
Helsinki
00350
Finland
E-mail: markku.peltonen@forstat.eu
NUTS-code: FI1B
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten Sverige
Göteborg
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018