Diensten - 494618-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Göttingen: Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis

2018/S 216-494618

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landkreis Göttingen – der Landrat
unknown
Reinhäuser Landstraße 4
Göttingen
37083
Duitsland
Contactpersoon: Landkreis Göttingen – Zentrale Submissionsstelle
Telefoon: +49 5515252128
E-mail: vergabe@landkreisgoettingen.de
Fax: +49 5515252537
NUTS-code: DE91C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.landkreisgoettingen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verwertungsleistung Altholz

Referentienummer: 1804038
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513000 - GA03
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Transport und Verwertung von Altholz:

Los 1: Verwertung von Altholz Klasse A1-3

Los 2: Verwertung von Altholz Klasse A4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.02 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transport und Verwertung von Altholz A1-3

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513000 - GA03
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE91C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Entsorgungsanlage Deiderode, Auf dem Mittelberge 1, 37133 Friedland

Entsorgungsanlage Breitenberg, Herzberger Straße, 37115 Duderstadt

Entsorgungsanlage Dransfeld, Imbser Weg, 37127 Dransfeld

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport und Verwertung von unzerkleinertem Altholz A1-3

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transport und Verwertung von Altholz A4

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513000 - GA03
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE91C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Entsorgungsanlage Deiderode

Auf dem Mittelberge 1

37133 Friedland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport und Verwertung von unzerkleinertem Altholz A4

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 090-203506
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Transport und Verwertung von Altholz A1-3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tönsmeier Entsorgung Niedersachsen GmbH & Co KG
Kreisstraße 30
Hannover
30629
Duitsland
NUTS-code: DE92
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Transport und Verwertung von Altholz A4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mittelstedt Recycling GmbH
Ladestraße 9
Uslar
37170
Duitsland
NUTS-code: DE918
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Auf der Hude 2
Lüneburg
21339
Duitsland
Telefoon: +49 413115-1334/+49 413115-1335/+49 413115-1336
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Fax: +49 4131152943

Internetadres: http://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/vergabekammer/vergabekammer-niedersachsen-144803.html

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018