Diensten - 494622-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 216-494622

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
PL514
ul. Długa 49
Wrocław
53-633
Polen
Contactpersoon: Paulina Giżycka
Telefoon: +48 713760005
E-mail: uzpnz@zdium.wroc.pl
Fax: +48 713734906
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.zdium.wroc.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://bip.zdium.wroc.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami i utrzymanie miasta

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną z podziałem na części

Referentienummer: TXU/TXXI/010/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną z podziałem na części: Część 1: Instalacja i podłączenie 383 urządzeń do wyświetlania informacji pomocniczych ITS wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i przeprowadzeniem testów + dostawa urządzeń systemu ITS Część 2: Rozbudowa systemu sterowania ruchem Część 3: Rozbudowa narzędzi informatycznych

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 15 251 790.00 PLN / Hoogste offerte: 15 251 790.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Instalacja i podłączenie 383 urządzeń do wyświetlania informacji pomocniczych ITS wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i przeprowadzeniem testów + dostawa urządzeń systemu ITS

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34990000
51000000
71322000
45230000
45200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu umowy obejmuje: dostawę i montaż 383 szt. wyświetlaczy ITS na 102 skrzyżowaniach świetlnych pracujących w Systemie Sterowania Ruchem wraz z niezbędną rozbudową szaf sterowniczych i pracami przeszycia sterowników w zakresie niezbędnym do uruchomienia wyświetlaczy ITS i połączenia ich z Systemem ITS, prace związane z budową kanalizacji teletechnicznej do wykonania zasilania i komunikacji wyświetlaczy ITS, wymianę konstrukcji wsporczych (jeśli wymagane) oraz rozbudowę/wymianę okablowania, wykonanie dokumentacji projektowej oraz wymianę słupów montażowych (jeśli wymagane), przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz wskazanych przez Zamawiającego pracowników firm konserwujących w zakresie eksploatacji infrastruktury, prowadzenie podstawowych czynności serwisowych, w tym konfigurację urządzeń, prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w ramach opracowanej dokumentacji projektowej, prowadzenie serwisu gwarancyjnego oraz współpracę z Nadzorem Inwestorskim wskazanym przez Zamawiającego

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rozbudowa systemu sterowania ruchem

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
71322500
71000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie będzie realizowane w następujących etapach: Etap I A: 1) Opracowanie przez Wykonawcę i uzgodnienie Dokumentacji projektowej; 2) Opracowanie przez Wykonawcę i uzgodnienie szczegółowego Harmonogramu prac; 3) Dostawa i uruchomienie narzędzi raportowych, statystycznych i wizualizacyjnych; Etap I B: 1) Opracowanie dokumentacji obejmującej aktualizację detekcji, punktów zdarzeniowych oraz stref skrzyżowań; 2) Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji uruchomienia wyświetlaczy i opracowania reguł dla poszczególnych relacji tramwajowych; 3) Opracowanie na podstawie wytycznych Zamawiającego i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji scenariuszy testów funkcjonalnych i integracyjnych; 4) Inwentaryzacja istniejących reguł i strategii zarządzania ruchem na skrzyżowaniach włączonych do systemu sterowania ruchem we Wrocławiu; 5) Opracowanie listy skrzyżowań, dla których należy zaprojektować wsparcie dla autobusów; Etap I C (306 szt. wyświetlaczy) i Etap I D (77 szt. wyświetlaczy):1) Systematyczne uruchomienia w systemie sterowania ruchem zamontowanych wyświetlaczy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na podstawie listy uruchomienia urządzeń w terenie (koordynowane z Wykonawcą Części 1 zamówienia); 2) Przeprowadzenie testów spójności urządzeń wyświetlających (koordynowane z Wykonawcą Części I zamówienia potwierdzające kompatybilność urządzeń z systemem i poprawną funkcjonalność); 3) Chronologiczna wizualizacja i raportowanie pracy skrzyżowań/relacji tramwajowych z uruchomionymi wyświetlaczami za pomocą dostarczonych statystyk; 4) Zebranie danych i analiza statystyczna; 5) Rozbudowa algorytmów i zmiennych sterujących; 6) Optymalizacja zgłoszeń tramwaju; 7) Analiza danych i uzgodnienie reguł sterowania ruchem; 8) Chronologiczne zgłoszenia do odbiorów uruchomionych wyświetlaczy, których praca została zoptymalizowana i uzyskany został spodziewany wynik realizacji; 9) Testy funkcjonalne dla częściowego odbioru 306 szt. wyświetlaczy (Etap IC), następnie dla 77 szt. wyświetlaczy (Etap ID); Etap II. 1) Opracowanie wskaźników informacyjnych i alarmów; 2) Opracowanie dokumentacji wyników i wniosków ze statystyk; 3) Obsługa wsparcia systemu sterowania ruchem dla przejazdu autobusów miejskich; 4) Integracja danych lokalizacyjnych pojazdów w sterowaniu ruchem,; 5) Rozbudowa algorytmów i narzędzi zarządzania ruchem w zakresie kodów mikroregulacji; 6) Rozbudowa algorytmów i narzędzi zarządzanie ruchem w zakresie narzędzi dla operatora; 7) Wdrożenie uzgodnionych reguł sterowania ruchem, wdrożeń optymalizacji; 8) Opracowanie, dostarczenie i uzgodnienie Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentacji Użytkowej oraz eksploatacyjnej w języku; 9) Aktualizacja dokumentacji ITS, jeżeli w zakresie dotychczas zastosowanych rozwiązań nastąpi rozbudowa, zastąpienie lub współpraca w samym systemie sterowania lub w integracji z innymi systemami; 10) Opracowanie testów odbiorowych. 11) Przeprowadzenie szkoleń dla wskazanych przez Zamawiającego osób, w formie warsztatów; 12) Przeprowadzenie testów odbiorowych.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rozbudowa narzędzi informatycznych

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
48610000
48820000
72212517
72322000
71322500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie będzie realizowane w następujących etapach: Etap I A: 1) Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej dla całego Zadania; 2) Opracowanie przez Wykonawcę szczegółowego Harmonogramu prac; 3) Dostawa sprzętu; 4) Instalacja i konfiguracja dostarczanego sprzętu i Oprogramowania Systemowego; 5) Utworzenie oraz konfiguracja środowiska testowego dla Modułów/ Podsystemów; Etap I B: 1) Rozbudowa istniejących oraz implementacja nowych Funkcjonalności Systemu ITS (część A); 2) Wdrożenie i uruchomienie Oprogramowania realizującego wymagane przez Zamawiającego Funkcjonalności Systemu ITS; 3) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych w zakresie funkcjonalnym, integracyjnym, wydajnościowym i bezpieczeństwa; 4) Dostarczenie licencji Oprogramowania zastosowanego przez Wykonawcę w celu realizacji Funkcjonalności; 5) Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentacji Użytkowej oraz eksploatacyjnej w dostarczanym zakresie; 6) Przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów Systemu; 7) Przeprowadzenie szkoleń dla Użytkowników Systemu w zakresie dostarczanym w ramach Etapu IB; Etap II: 1) Rozbudowa istniejących oraz implementacja nowych Funkcjonalności Systemu ITS (część B) 2) Wdrożenie i uruchomienie Oprogramowania realizującego wymagane przez Zamawiającego Funkcjonalności Systemu ITS; 3) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych w zakresie funkcjonalnym, integracyjnym, wydajnościowym i bezpieczeństwa; 4) Dostarczenie licencji Oprogramowania zastosowanego przez Wykonawcę w celu realizacji Funkcjonalności;5) Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentacji Użytkowej oraz eksploatacyjnej w dostarczanym zakresie; 6) Przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów Systemu na warunkach wskazanych w OPZ Część III; 7) Przeprowadzenie szkoleń dla Użytkowników Systemu na warunkach wskazanych w OPZ Część III.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 095-216959
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Instalacja i podłączenie 383 urządzeń do wyświetlania informacji pomocniczych ITS wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i przeprowadzeniem testów + dostawa urządzeń systemu ITS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Wasko S.A.
Gliwice
Gliwice
44-100
Polen
NUTS-code: PL229
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 276 422.77 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 792 100.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Prace instalacyjno-montażowe na skrzyżowaniach,opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montazowych, rozbudowę systemów informatycznych, dostawę i instalację oraz wdrożenie sprzętu serwerowego i macierzy

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Rozbudowa systemu sterowania ruchem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Wasko S.A.
Gliwice
Gliwice
44-100
Polen
NUTS-code: PL229
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 227 642.28 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 174 610.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Prace instalacyjno-montażowe na skrzyżowaniach,opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montazowych, rozbudowę systemów informatycznych, dostawę i instalację oraz wdrożenie sprzętu serwerowego i macierzy

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Rozbudowa narzędzi informatycznyc

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Wasko S.A.
Gliwice
Gliwice
44-100
Polen
NUTS-code: PL229
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 020 507.32 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 285 080.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Prace instalacyjno-montażowe na skrzyżowaniach,opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montazowych, rozbudowę systemów informatycznych, dostawę i instalację oraz wdrożenie sprzętu serwerowego i macierzy

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018