Diensten - 494627-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Verkeersbewakingsdiensten

2018/S 216-494627

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
Gdańsk
80-354
Polen
Contactpersoon: Eliza Mróz
Telefoon: +48 585112400
E-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Fax: +48 585112405
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://gddkia.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
Gdańsk
80-354
Polen
Contactpersoon: Eliza Mróz
Telefoon: +48 585112400
E-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Fax: +48 585112405
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://gddkia.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami krajowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Gdańsku

Referentienummer: O.GD.Z-2.2413.13.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712710
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zamówienie polega na wykonywaniu utrzymania, w całym okresie objętym umową, wszystkich stacji preselekcji zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa pomorskiego, administrowanych przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 650 560.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34970000
32570000
63712700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Region północny, woj. Pomorskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zamówienie polega na:

1) Etap I

a) Odtworzenie stacji preselekcji w m. Nicponia na drodze krajowej nr 91 w km 75+910L;

b) Remont uszkodzonej stacji preselekcji w m. Łosino na drodze krajowej nr S6c w km 6+100 P;

c) Dostosowanie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu do pełnej funkcjonalności, m.in.

• adaptacja (prace montażowo-serwisowe) istniejących urządzeń stacji preselekcyjnych, m.in.: wymiana wszystkich wyeksploatowanych elementów systemu, tj. czujniki wagowe, czujniki przekroczenia dopuszczalnej wysokości, pętle indukcyjne, szafy teletechniczne, urządzenia do wideo rejestracji itp.

• integracja (prace przygotowawczo-organizacyjne) preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, m.in.: rejestracja, przekazywanie danych miedzy stacjami preselekcji i serwerem, zapewnienie sprawnego działania systemu, udostępnienie danych ze wszystkich stacji preselekcji na stronie internetowej prowadzonej w języku polskim.

d) Wykonanie oprogramowania dla systemu ważenia pojazdów w ruchu i prowadzenie aplikacji internetowej.

2) Etap II

a) Utrzymanie wszystkich stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych w województwie pomorskim (w tym działania w trybie zdarzeń awaryjnych), po protokolarnym zakończeniu prac wchodzących w zakres Etapu I.

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ:

a) Zamawiający wymaga, aby Etap I zamówienia, tj. odtworzenie stacji preselekcji w m. Nicponia na drodze krajowej nr 91 w km 75+910 L, wykonanie remontu stacji preselekcji w m. Łosino na drodze ekspresowej S6c w km 6+100P, dostosowanie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu do pełnej funkcjonalności (adaptacja, integracja) oraz wykonanie oprogramowania dla systemu ważenia pojazdów w ruchu wraz z prowadzeniem aplikacji internetowej (zakończone protokołem odbioru) – został wykonany w terminie nie dłuższym niż 120 dni od dnia podpisania umowy.

b) Zamawiający wymaga, aby Etap II zamówienia, tj. świadczenie usług utrzymania, rozpoczął się od daty zakończenia realizacji Etapu I i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Etapu I do końca trwania umowy (nie krócej niż 44 miesiące).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania I Etapu zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 134-305904
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: O.GD.Z-2.2413.13.2018
Benaming:

Utrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Gdańsku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Duors Sp. z .o.o.
ul. Podwale Grodzkie 5
Gdańsk
80-895
Polen
NUTS-code: PL63
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VILAB Sp. z o.o.
ul. Podwale Grodzkie 5
Gdańsk
80-895
Polen
NUTS-code: PL63
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 316 717.60 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 650 560.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5.Terminy wniesienia odwołania:

5.1.odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2.odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3.odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4.jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018