Diensten - 494631-2017

12/12/2017    S238    - - Diensten - Rectificaties - Openbare procedure 

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2017/S 238-494631

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 235-488471)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Agentschap Facilitair Bedrijf
Havenlaan 88 bus 60
Brussel
1000
België
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290237

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290237

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2017/HFB/OP/33408 - Studie restauratie interieurs en bouwkundige elementen in het Kasteel van Gaasbeek.

Referentienummer: HFB-2017/HFB/OP/33408-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Studie restauratie interieurs en bouwkundige elementen in het Kasteel van Gaasbeek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/12/2017
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 235-488471

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Bijkomend document opgeladen: REC3_33408.