Diensten - 494642-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Eisenstadt: Diensten voor onderwijs en opleiding

2018/S 216-494642

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Arbeitsmarktservice Burgenland
Permayerstraße 10
Eisenstadt
7000
Oostenrijk
Telefoon: +43 02682/692
E-mail: elisabeth.gassner@ams.at
NUTS-code: AT1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ams.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Arbeitsmarktservice im Auftrag und Rechnung des Bundes

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ausbildung zur Pflegeassistenz

Referentienummer: P 289447
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 - EA08
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ausbildung zur Pflegeassistenz in Mattersburg und Güssing

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 185 707.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Burgenland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ausbildung zur PPflegeassistenz

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Personal, Konzept, Gleichstellung / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Kosten / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 124-283048
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Berufsförderungsinsitut Burgenland
Oberwart
Oostenrijk
NUTS-code: AT1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 185 707.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nationale Erkennungsnummer: [L-659989-8b7]

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße
Wien
Oostenrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018