Diensten - 494651-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Deszk: Wasserij- en stomerijdiensten

2018/S 216-494651

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
AK07112
Tempfli tér 7.
Deszk
6772
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Dobó Katalin
Telefoon: +36 62551600
E-mail: kozbeszerzes@kisterseg-szegedi.hu
Fax: +36 62551608
NUTS-code: HU333

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kisterseg-szegedi.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kisterseg-szegedi.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Többcélú társulás igazgatási tevékenysége

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Mosodai szolgáltatás megrendelése az SZKTT által az SZKTT ESZI részére vállalkozási szerződés keretében”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vállalkozási szerződés keretében mosodai szolgáltatások biztosítása, az SZKTT ESZI részére, munkaruházat, személyes használatú alsó- és felső ruházat, ágytextília, ágybetét, pléd stb. mosása, az egyes telephelyeken keletkező szennyes textíliák és matracok összegyűjtése, valamint a megjelölt teljesítési helyekre történő szállítási, rakodási és egyéb tevékenységek.

A telephelyek száma ahová a szállítás szükséges:

6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.

6724 Szeged, Kálvária sgt. 47.

6727 Szeged, Acél utca 1.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 65 340 350.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333
Voornaamste plaats van uitvoering:

6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.

6724 Szeged, Kálvária sgt. 47.

6727 Szeged, Acél utca 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az SZKTT ESZI telephelyein keletkező szennyes textíliák higiénikus mosási eljárással való tisztítása, a textíliák telephelyekről történő elszállításával és az intézmény részére történő visszaszállítással. A közbeszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza. A szolgáltatás szerződés szerinti mennyiségére irányadó információk: ágytextília (ágynemű) 150 000 kg, nem szelektált pipere mosás 55 590 kg, szelektált pipere mosás 36 700 kg, munkaruházat 11 750 kg, paplan 3030 db, pléd 10 350 db, ágyszivacs (ágybetét) 780 db, sötétítő függöny 30 kg, nylon függöny 280 kg, párna kicsi 585 db, párna közepes 70 db, párna, nagy 2035 db.

A mosodai szolgáltatás megrendelésére vállalkozási szerződés keretében, 2 éves időtartamra szólóan kerül sor, a szolgáltatási díj meghatározása, az adott cikkekre vonatkozóan, darabonként, tisztán megállapított tömeg szerint nettó kg/db alapján történik. A teljesítés során a cikkek köre változhat, a felek az új cikkek tömegét közösen határozzák meg. A cikkek körének változása nem eredményezheti a megajánlott nettó egységárak (Ft/db, Ft/kg) változását. Az ajánlattevő a tiszta textília szállítását az általa biztosított mosható és fertőtleníthető, vízhatlan, a textília minden oldalról történő teljes védelmét biztosító védőhuzattal ellátva, vagy zárt konténerben végzi.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A meghatározott becsült érték az éves mennyiség alapján került rögzítésre.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 043-094166
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1/2018.
Benaming:

Mosodai szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
"Hófehér" Textilservice Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Pannónia utca 1–3.
Szentendre
2000
Hongarije
Telefoon: +36 30858800
E-mail: info@hofeher-tex.hu
Fax: +36 76488920
NUTS-code: HU120
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 500 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 340 350.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 25 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Szelektált és nem szelektált pipere mosás.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A nyertes ajánlattevő adószáma: 13379845-2-13.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § (3) bek. alapján jogorvoslati kérelem – a Kbt. 148. § (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. A Kbt. 148. § (4) bek. alapján a (3) bekezdéstől eltérően a 115. § szerinti eljárás esetén a kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított öt napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

A Kbt. 148. § (5) bek. alapján az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal, illetve ezek módosításával kapcsolatban az – adott esetben módosított – ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik napig lehet kérelmet benyújtani, de ha a Kbt. 148. § (3) vagy (4) bekezdés szerinti határidő ennél később jár le, akkor a kérelmező a Kbt. 148. § (3) és (4) bekezdés szerinti időpontig jogosult kérelmet előterjeszteni. Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal, illetve ezek módosításával kapcsolatban az ajánlatkérő a saját jogsértésével szemben az ajánlatokról készített írásbeli összegezés megküldéséig jogosult kérelmet előterjeszteni.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018