Diensten - 494653-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2018/S 216-494653

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
LT-01105
Litouwen
Contactpersoon: Ingrida Kinčiūtė-Zulgė
Telefoon: +370 70665190
E-mail: ingrida.kinciute@am.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.am.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5109

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2014–2020 m. gamtos apsaugos priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimo paslaugų pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija numato pirkti 2014–2020 m. gamtos apsaugos priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimo paslaugas. Vertinimo tikslas – tobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 12-kos gamtos priemonių įgyvendinimą nustatant šių priemonių įgyvendinimo pažangą.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 55 743.80 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

A. Jakšto g. 4, Vilnius.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija numato pirkti 2014–2020 m. gamtos apsaugos priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimo paslaugas. Vertinimo tikslas – tobulinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 12-kos gamtos priemonių įgyvendinimą nustatant šių priemonių įgyvendinimo pažangą. Vertinimo uždaviniai:

1) įvertinti 2007– 2013 m. paramos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1.4 uždavinio „Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms“ įgyvendintų priemonių poveikį ir tvarumą;

2) įvertinti 2014– 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ (išskyrus 5.2.1 ir 5.3.2 uždavinius) 12-kos gamtos priemonių įgyvendinimo pažangą: tinkamumą, pakankamumą, efektyvumą ir rezultatyvumą bei tikėtiną poveikį. Pateikti pasiūlymus dėl ES fondų investicijų panaudojimo tobulinimo šioje srityje.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kriterijus (T1) – „Kaip tiekėjas supranta Techninės specifikacijos II dalyje nurodytą vertinimo tikslą, vertinimo uždavinius bei laukiamus vertinimo rezultatus.“ / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Kriterijus (T2) – „Kaip tiekėjas paaiškina planuojamus taikyti vertinimo metodus ir pagrindžia jų pakankamumą ir tinkamumą.“ / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Kriterijus (T3) – Projekto (darbo grupės) vadovo patirtis / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Kriterijus (T4) – 1-mo specialisto patirtis / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Kriterijus (T5) – 2-o specialisto patirtis / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Kriterijus (T6) – 3-io specialisto patirtis / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Kriterijus (T7) – 4-o specialisto patirtis / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Kriterijus (T8) – 5-o specialisto patirtis / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Kriterijus (T9) – 6-o specialisto patirtis / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Kriterijus (T10) – 7-o specialisto patirtis / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Kriterijus (T11) – 8-o specialisto patirtis / Weging: 4
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Aplinkos ministerijos ES fondų investicijų vertinimas Lietuvoje. projekto kodas 12.0.2-CPVA-V-203-01-0003

II.2.14)Nadere inlichtingen

Į sutarties trukmę įskaičiuotas paslaugų atlikimo terminas (7 mėn.), galimas sutarties pratęsimo terminas (30 d.) ir atsiskaitymo laikotarpis (30 d.).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 100-228751
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

2014–2020 m. gamtos apsaugos priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimo paslaugų pirkimas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
UAB „ESTEP Vilnius“
302474530
Olimpiečių g. 1A-26
Vilnius
LT-09235
Litouwen
NUTS-code: LT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VšĮ Aplinkos apsaugos politikos centras
223823870
A. Juozapavičiaus g. 6/2
Vilnius
LT-09310
Litouwen
NUTS-code: LT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 743.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 31 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedas) 7.1.2, 7.2.7, 7.2.9 ir 7.2.10 papunkčiuose (VšĮ Baltijos aplinkos forumas 11 prc.), 7.1.3, 7.1.6 ir 7.2.11 papukčiuose (UAB "Grota" 10 prc.), 7.1.5 ir 7.2.2 papunkčiuose (Nerijus Blažauskas 10 prc.) nurodytos vertinimo veiklos.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT-01501
Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018