Diensten - 494661-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Frankrijk-Parijs: Auditdiensten

2018/S 216-494661

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
AGEFOS-PME
30176198700330
187 quai de Valmy
Paris
75010
Frankrijk
Telefoon: +33 144904620
E-mail: mmarque@agefos-pme.com
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agefos-pme.com

Adres van het kopersprofiel: https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Association à but non lucratif
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: OPCA/OTCA

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Audits et contrôles de la collecte de la taxe d'apprentissage et de la Contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA)

Referentienummer: 2018PCN01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

En qualité d'OCTA, AGEFOS PME collecte la contribution à la Taxe d'apprentissage (TA). En parallèle de la campagne de collecte, il s'agit de:

— mission 1: préparation de la collecte: validation des procédures et du système d'information. Prévisionnellement sur une période d'environ 10 semaines, de mi-décembre à mi-février,

— mission 2: suivi des sites de traitement de la collecte et des cas complexes. Pré-consolidation des chiffres de collecte. Prévisionnellement, sur une période d'une amplitude estimée à 12 semaines de traitement (de mi-février à fin mai),

— mission 3: contrôle et consolidation des comptes de la collecte. Prévisionnellement, sur la période mi-mai — fin juin.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 139 260.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79212000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
Voornaamste plaats van uitvoering:

187 Quai de Valmy, 75010 Paris.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

En qualité d'OCTA, AGEFOS PME collecte la contribution à la Taxe d'apprentissage (TA). En parallèle de la campagne de collecte, il s'agit de:

— mission 1: préparation de la collecte: validation des procédures et du système d'information. Prévisionnellement sur une période d'environ 10 semaines, de mi-décembre à mi-février,

— mission 2: suivi des sites de traitement de la collecte et des cas complexes. Pré-consolidation des chiffres de collecte. Prévisionnellement, sur une période d'une amplitude estimée à 12 semaines de traitement (de mi-février à fin mai),

— mission 3: contrôle et consolidation des comptes de la collecte. Prévisionnellement, sur la période mi-mai — fin juin.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité technique / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 111-253119
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018PCN01
Benaming:

Audits et contrôles de la collecte de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
IN Extenso
1 bis avenue Foch
Saint-Maur-des-Fossés
94100
Frankrijk
NUTS-code: FR107

Internetadres: https://www.inextenso.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 160 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 139 260.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le marché est composite. Il est composé pour partie d'un marché simple correspondant aux prestations d'audit et de contrôle de la TA et de la CSA et pour l'autre d'un accord-cadre à bons de commande correspondant à des prestations supplémentaires, conformément aux articles 78 et 80 du DRMP. Le marché est conclu avec:

— un montant minimum correspondant au prix de l'audit du contrôle de la Taxe d'apprentissage (TA) & de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (forfaits F1+F2+F3),

— sans montant maximum.

Le prix indiqué supra de 139 260 EUR HT correspond au montant minimum.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Paris Téléphone: +33 144325151
parvis du tribunal de Paris
Paris Cedex 17
75859
Frankrijk
Telefoon: +331 44325151
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel en application des articles 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile,

— référé contractuel en application des articles 1441-1 et 1441-3 du code de procédure civile.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018