Diensten - 494670-2018

09/11/2018    S216

Frankrijk-Poitiers: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2018/S 216-494670

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ekidom (86)
Postadres: 65 avenue John Kennedy
Plaats: Poitiers Cedex
NUTS-code: FRI34 Vienne
Postcode: 86002
Land: Frankrijk
E-mail: marches@ekidom.fr
Telefoon: +33 549446000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ekidom.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de maîtrise d'œuvre et OPC pour la réhabilitation de 100 logements, résidence de la Souche à Poitiers, 4 rue de la Souche

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 227 970.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI34 Vienne

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 037-080810

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Marché de maîtrise d'œuvre et OPC: réhabilitation de 100 logements, résidence de la Souche à Poitiers, 4 rue de la Souche

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/09/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SCP d'Architecture Mesnard et Brodeur
Postadres: 85 avenue du Président Wilson
Plaats: Angoulême
NUTS-code: FRI31 Charente
Postcode: 16000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 227 970.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018