Diensten - 494674-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Nederland-Leeuwarden: Beheer van gegevensnetwerk

2018/S 216-494674

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting NHL Stenden Hogeschool
161955419
Rengerslaan 8 10
Leeuwarden
8917 DD
Nederland
Contactpersoon: Martijn Spliethof
Telefoon: +31 582512345
E-mail: inkoop@stenden.com
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nhlstenden.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NHL Stenden legacy datacenter

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72315200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dienstverlening op het gebied van een legacy datacenter voor NHL Stenden Hogeschool.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

NEDERLAND (NL)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft beheer en ondersteuning van een legacy datacenter.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Geschiktheid voor beheer en ondersteuning legacy datacenter / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

— NHL Stenden heeft als beleid om (waar mogelijk en zinvol) applicaties en gegevens naar de cloud te verplaatsen,

— Met meerdere leveranciers van clouddiensten zijn overeenkomsten afgesloten, de migratie naar de nieuwe cloud omgeving is in uitvoering,

— Voor een aantal applicaties en gegevensverzamelingen is migratie naar de cloud (nog) niet mogelijk om (performance-)technische en/of organisatorische redenen,

— Deze applicaties en gegevensverzamelingen hebben voor een deel betrekking op legacy omgevingen vanuit (voorheen) NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. Beide omgevingen verschillen van elkaar op het gebied van bedrijfsvoering en inrichting daarvan,

— Voor de legacy omgeving wordt gebruik gemaakt van lokale opslag binnen een eigen datacenter, dat wordt gehuurd bij DataCenter Fryslân,

— Voor de opslag van applicaties en data wordt gebruik gemaakt van apparatuur en diensten van de huidige leverancier Telindus (managed services),

— Deze legacy omgevingen moeten in stand blijven zolang de oude opleidingen en de bedrijfsvoering binnen de (voorheen) NHL en Stenden omgevingen nog blijven doorlopen,

— NHL Stenden heeft het voornemen om de bestaande dienstverlening van Telindus te continueren zolang deze legacy omgeving nog in stand moet blijven, omdat Telindus de enige marktpartij is die niet alleen beschikt over de apparatuur, de infrastructuur en de resources, maar ook over (noodzakelijke) eerder verworven kennis van deze bestaande en complexe omgeving.

Indien u inhoudelijke bezwaren hebt tegen de voorgenomen gunning aan Telindus, dan vernemen wij uw reactie uiterlijk 8-11-2018 voor 12:00 uur via inkoop@stenden.com

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-466345
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

NHL Stenden legacy datacenter

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Telindus
30135115
Krommewetering 7
Utrecht
3543 AP
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland
Zaailand 102
Leeuwarden
Nederland
Telefoon: +31 883614444
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018