Diensten - 494675-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Épinal: Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen

2018/S 216-494675

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
OPH de l'Agglomération d'Épinal
23 rue Antoine Hurault
Épinal
88000
Frankrijk
E-mail: marches-publics@epinal-habitat.com
NUTS-code: FRF34

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.epinal-habitat.com/

Adres van het kopersprofiel: https://bailleursvosgiens.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Épinal Habitat — Protection sociale complémentaire prévoyance

Referentienummer: 20180720 3042
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Épinal Habitat procède à la présente consultation en vue de proposer à ses agents de droit public et ses salariés de droit privé une protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance et pour le risque santé.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 761 898.35 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: protection sociale complémentaire — «Prévoyance — cadre»

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF34
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le contrat a pour objet la mise en place de garanties de prévoyance, pour l'ensemble du personnel cadre d'Épinal Habitat répondant aux conditions d'admission pour les garanties retenues par Épinal Habitat.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de gestion / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Pérennité tarifaire / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Tarification / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: protection sociale complémentaire — «Prévoyance — non cadre»

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF34
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le contrat a pour objet la mise en place de garanties de prévoyance, pour l'ensemble du personnel non cadre d'Épinal Habitat répondant aux conditions d'admission pour les garanties retenues par Épinal Habitat.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de gestion / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Pérennité tarifaire / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Tarification / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: protection sociale complémentaire — «Santé»

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF34
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le contrat a pour objet principal d'assurer le versement de prestations complémentaires aux régimes de base de la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de gestion / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Pérennité tarifaire / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Tarification / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 140-321109
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 88-2018-095
Perceel nr.: 1
Benaming:

Protection sociale complémentaire «Prévoyance — cadre»

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Collecteam SA
13 rue Croquechâtaigne, BP 30064
La Chapelle-Saint-Mesmin
45380
Frankrijk
NUTS-code: FRB06

Internetadres: https://www.collecteam.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 940.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 88-2018-096
Perceel nr.: 2
Benaming:

Protection sociale complémentaire «Prévoyance — non cadre»

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gras Savoye Berger Simon
5 entrée Serpenoise, centre commerciale Saint-Jacques, BP 44109
Metz Cedex 01
57041
Frankrijk
NUTS-code: FRF33

Internetadres: http://www.grassavoye.fr/espace-client-20094.html

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 148 840.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 88-2018-097
Perceel nr.: 3
Benaming:

Protection sociale complémentaire «santé»

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Harmonie Mutuelle
143 rue Blomet
Paris
75015
Frankrijk
NUTS-code: FR1

Internetadres: https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/tout-harmonie

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 550 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 539 118.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nancy
5 place Carrière
Nancy
54000
Frankrijk

Internetadres: http://nancy.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Tribunal administratif de Nancy
5 place Carrière
Nancy
54000
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Nancy
5 place Carrière
Nancy
54000
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018