Diensten - 494689-2018

09/11/2018    S216    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-André: Verzekeringsdiensten

2018/S 216-494689

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Saint-André
Postadres: 89 rue du Général Leclerc — CS 40001
Plaats: Saint-André
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59871
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique, Laurence Delattre, Pascale Valembois
E-mail: marches.publics@ville-saint-andre.fr
Telefoon: +33 320630750
Fax: +33 320630754

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://http://www.villesaintandre.fr

Adres van het kopersprofiel: http://villesaintandre.e-marchespublics.com

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Services d'assurances pour la commune de Saint-André

Referentienummer: AOO S 2018/9
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 168 265.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance des dommages aux biens et des risques annexes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515000 Verzekeringen tegen schade of verlies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance des responsabilités et des risques annexes

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance des véhicules à moteur et des risques annexes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66514110 Verzekeringen voor motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance de la protection juridique de la collectivité et de la protection fonctionnelle des agents et des élus

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO S 2018/9
Perceel nr.: 1
Benaming:

Assurance des dommages aux biens et des risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MAIF
Postadres: 200 avenue Salvador Allende
Plaats: Niort Cedex 9
NUTS-code: FRI33 Deux-Sèvres
Postcode: 79038
Land: Frankrijk
E-mail: maif.collectivitesterritoriales@maif.fr
Telefoon: +33 549738989
Fax: +33 549265383
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 571.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO S 2018/9
Perceel nr.: 2
Benaming:

Assurance des responsabilités et des risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SMACL Assurances
Postadres: 141 avenue Salvador Allende
Plaats: Niort
NUTS-code: FRI33 Deux-Sèvres
Postcode: 79031
Land: Frankrijk
E-mail: pmdemat@smacl.fr
Telefoon: +33 549322017
Fax: +33 549323350
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 202.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO S 2018/9
Perceel nr.: 3
Benaming:

Assurance des véhicules à moteur et des risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SMACL Assurances
Postadres: 141 avenue Salvador Allende
Plaats: Niort
NUTS-code: FRI33 Deux-Sèvres
Postcode: 79031
Land: Frankrijk
E-mail: pmdemat@smacl.fr
Telefoon: +33 549322017
Fax: +33 549323350
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 581.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO S 2018/9
Perceel nr.: 4
Benaming:

Assurance protection juridique de la collectivité et de la protection fonctionnelle des agents et des élus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SMACL Assurances
Postadres: 141 avenue Salvador Allende
Plaats: Niort
NUTS-code: FRI33 Deux-Sèvres
Postcode: 79031
Land: Frankrijk
E-mail: pmdemat@smacl.fr
Telefoon: +33 549322017
Fax: +33 549323350
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 299.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018