Diensten - 494692-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Bayonne: Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

2018/S 216-494692

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Office64 de l'Habitat
49446839000039
5 allée de Laplane, CS 88531
Bayonne Cedex
64185
Frankrijk
Telefoon: +33 559438686
E-mail: pole.juridique@office64.fr
NUTS-code: FRI15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.office64.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintenance des appareils à gaz, dispositifs de ventilation et appareils sanitaires

Referentienummer: 18-49
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50720000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Maintenance des appareils à gaz, dispositifs de ventilation et appareils sanitaires.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maintenance des appareils à gaz, dispositifs de ventilation et appareils sanitaires.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre soit organisation (20 points), reporting (10 points),outil de mobilité et suivi (10 points), prise en charge (15 points) / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Pau
50 cours Lyautey
Pau
64010
Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Fax: +33 559024993
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Tribunal administratif de Pau
50 cours Lyautey
Pau
64010
Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Fax: +33 559024993
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. adresse ci-dessus.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018