Diensten - 494699-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Pietrasanta: Verstrekken van toeristische informatie

2018/S 216-494699

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centrale unica di committenza comuni di Pietrasanta e Camaiore
Piazza Matteotti 29
Pietrasanta
55045
Italië
Contactpersoon: Dott. Massimo Dalle Luche
Telefoon: +39 0584795269
E-mail: m.dalleluche@comune.pietrasanta.lu.it
Fax: +39 058479241
NUTS-code: ITI12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.comune.pietrasanta.lu.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Centrale unica di committenza
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gare d'appalto

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta per l'appalto del «servizio di gestione dei punti di informazione turistica per i comuni di Pietrasanta e Camaiore», per la durata di 36 mesi.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63513000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta per l'appalto del «servizio di gestione dei punti di informazione turistica per i comuni di Pietrasanta e Camaiore», per la durata di 36 mesi.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 341 292.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta per l'appalto del «servizio di gestione dei punti di informazione turistica per i comuni di Pietrasanta e Camaiore», per la durata di 36 mesi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

La stazione appaltante, se del caso, si riserva la facoltà di richiedere la proroga tecnica per il periodo massimo di 6 mesi.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 248-523598
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

«Servizio di gestione dei punti di informazione turistica per i comuni di Pietrasanta e Camaiore», per mesi 36.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 05
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 05
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Consorzio di promozione turistica della Versilia
Viale Colombo 65
Lido di Camaiore
55041
Italië
E-mail: VERSILIAINFO@PEC.IT
NUTS-code: ITI12
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 341 292.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 327 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

L'appalto è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2755 del 17.7.2018 del comune di Pietrasanta. L'aggiudicazione è stata resa efficace con dichiarazione del 11.9.2018 — id.1302612. In pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante. Unitamente al presente avviso vi è la relazione unica di cui, all'art. 99 del codice dei contratti.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR Toscana
Firenze
55122
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termini previsti dall'articolo 120 del D.Lgs. 104/2010, comma 5.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018