Diensten - 494705-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Caserta: Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten

2018/S 216-494705

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Comune di Caserta
Piazza Vanvitelli 64
Comune di Caserta
80010
Italië
Contactpersoon: Ing. Marcello Iovino
E-mail: postacertificata@pec.comune.caserta.it
NUTS-code: ITF31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.comune.caserta.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Attività di pre assessment di segretariato sociale e servizio sociale professionale per l'inclusione attiva, servizi socio-educativi, attivazione lavorativa tirocini e work-experience.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Attività di pre assessment di segretariato sociale e servizio sociale professionale per l'inclusione attiva, servizi socio-educativi, attivazione lavorativa tirocini e work-experience e attività per l'innovazione e l'empowerment degli operatori dei sistemi collegati al SIA:

— lotto 1 — rafforzamento dei servizi sociali: CIG: 751592732B,

— lotto 2 — interventi socio educativi di attivazione lavorativa: CIG:7515943060,

— CUP: D21H17000240006.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 918 157.92 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rafforzamento dei servizi sociali — CIG: 751592732B.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Attività di pre assessment di segretariato sociale e servizio sociale professionale per l'inclusione attiva, servizi socio-educativi, attivazione lavorativa tirocini e work-experience e attività per l'innovazione e l'empowerment degli operatori dei sistemi collegati al SIA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interventi socio educativi di attivazione lavorativa — CIG: 7515943060; CUP: D21H17000240006.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Attività di pre assessment di segretariato sociale e servizio sociale professionale per l'inclusione attiva, servizi socio-educativi, attivazione lavorativa tirocini e work-experience e attività per l'innovazione e l'empowerment degli operatori dei sistemi collegati al SIA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 108-247169
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 04
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lotto 1 — ATI coop. Esculapio — coop. Giuli, con capogruppo coop. Esculapio
Napoli
Italië
NUTS-code: IT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lotto 2 – ATI coop. Giuli — coop. Esculapio con capogruppo coop. Giuli
Napoli
Italië
NUTS-code: IT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 165 517.92 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale
Campania
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018