Diensten - 494723-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Nazaire: Technische controle- en testdiensten

2018/S 216-494723

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Saint-Nazaire
21440184600016
place François Blancho
Saint-Nazaire
44600
Frankrijk
E-mail: marchespublics@agglo-carene.fr
NUTS-code: FRG01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.saintnazaire.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/marches-publics-414.html

I.1)Naam en adressen
Communauté d'agglomération de la région Nazairienne et de l'Estuaire
4 av. du Commandant l'Herminier
Saint-Nazaire
44605
Frankrijk
Telefoon: +33 240004163
E-mail: marchespublics@agglo-carene.fr
NUTS-code: FRG01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.saintnazaire.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/marches-publics-414.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

18s0075 Contrôles périodiques et protection contre l'incendie en groupement de commande pour la ville

Referentienummer: 2-18s0075
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71630000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

L'acheteur public: groupement de commandes entre la ville de Saint-Nazaire, la Carène, le CCAS de la ville de Saint-Nazaire, la ville de Donges, la fédération des maisons de Quartier, le théâtre, la ville de Montoir de Bretagne, la ville de Pornichet, la ville de Saint-Joachim, la ville de Saint-Malo de Guersac, Saint-Nazaire agglomération tourisme et la ville de Trignac.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Contrôles périodiques des installations techniques

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71630000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrôles périodiques des installations techniques.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vérification et entretien des moyens de secours — réalisation de plans et de consignes affiches

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71317100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vérification et entretien des moyens de secours — réalisation de plans et de consignes affiches.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 172-390640
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Contrôles périodiques des installations techniques

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Vérification et entretien des moyens de secours — réalisation de plans et de consignes affiches

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette
Nantes
44041
Frankrijk
Telefoon: +33 240994600
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Fax: +33 240994658
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette
Nantes
44041
Frankrijk
Telefoon: +33 240994600
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Fax: +33 240994658
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018