Diensten - 494730-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Resultaten van prijsvragen voor ontwerpen - Openbare procedure 

Letland-Liepāja: Dienstverlening door auteurs, componisten, beeldhouwers, entertainers en andere individuele artiesten

2018/S 216-494730

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Liepājas pilsētas pašvaldība
90000063185
Rožu iela 6
Liepāja
LV-3401
Letland
Contactpersoon: Andra Kalniņa
Telefoon: +371 63404701
E-mail: iepirkumi@liepaja.lv
Fax: +371 63404777
NUTS-code: LV003

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.liepaja.lv/

Adres van het kopersprofiel: http://www.liepaja.lv/iepirkumi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vides objekta – vārda “Liepāja” – izveide

Referentienummer: LPP 2018/113
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92312200
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92312200
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Konkursa mērķis ir izvēlēties mūsdienīgu vides objekta – vārda “Liepāja” dizainu un ilgtspējīgu tehnisko un funkcionālo risinājumu atbilstoši Liepājas pilsētas pašvaldības vajadzībām. Vides objekts – vārds “Liepāja” jāizgatavo, izmantojot jauno Liepājas pilsētas grafisko standartu (burtos atveidojot jauno pilsētas logotipu (https://www.liepaja.lv/pilsetas-simbolika/))

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Vides objekta vizuālā un funkcionālā risinājuma oriģinalitātes vērtējums;

Meta mākslinieciskā un izpildījuma kvalitāte;

Vides objekta funkcionalitāte;

Tehnoloģiskā risinājums novērtējums;

Piedāvātā risinājuma izmaksas.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 143-327744

Afdeling V: Resultaten van de prijsvraag

De prijsvraag is stopgezet zonder gunning of toekenning van prijzen: neen
V.3)Gunning en prijzen
V.3.1)Datum van het besluit van de jury:
01/10/2018
V.3.2)Inlichtingen over deelnemers
Aantal te overwegen deelnemers: 4
Aantal deelnemende mkb-bedrijven: 4
V.3.3)Naam/namen en adres(sen) van de winnaar(s) van de prijsvraag
SIA "Stageart"
Aristida Briāna iela 9A–2
Rīga
LV-1001
Letland
NUTS-code: LV003
De winnaar is een mkb-bedrijf: ja
V.3.4)Waarde van de prijs/prijzen
Waarde van de toegekende prijs/prijzen zonder btw: 500.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otro daļu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018