Diensten - 494731-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Resultaten van prijsvragen voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2018/S 216-494731

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Immobilière 3F
159 rue Nationale
Paris
75013
Frankrijk
Contactpersoon: Isabelle Portier
Telefoon: +01 40771783
E-mail: isabelle.portier@groupe3f.fr
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.groupe3f.fr/espace-fournisseurs/maitrise-doeuvre/postuler

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SA d'HLM
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Construction de 32 logements et un commerce, rue Sportiss et allée Mozart à Sevran (93)

Referentienummer: 3248L
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Construction de 26 logements locatifs sociaux collectifs et 1 commerce sur un niveau de sous-sol, 7-9 rue Lucien Sportiss & 15 allée Mozart à Sevran (93270).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

— critère nº 1: insertion urbaine et qualité architecturale du projet,

— critère nº 2: valeur d’usage des logements et des parties communes,

— critère nº 3: fiabilité des propositions techniques et réglementaires.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 126-257117

Afdeling V: Resultaten van de prijsvraag

De prijsvraag is stopgezet zonder gunning of toekenning van prijzen: neen
V.3)Gunning en prijzen
V.3.1)Datum van het besluit van de jury:
27/06/2018
V.3.2)Inlichtingen over deelnemers
Aantal te overwegen deelnemers: 3
V.3.3)Naam/namen en adres(sen) van de winnaar(s) van de prijsvraag
MAO — Mobile Architectural Office
12 rue de Valenciennes
Paris
75010
Frankrijk
NUTS-code: FR101
De winnaar is een mkb-bedrijf: ja
V.3.4)Waarde van de prijs/prijzen
Waarde van de toegekende prijs/prijzen zonder btw: 9 000.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Paris
Parvis du tribunal
Paris
75017
Frankrijk
Telefoon: +33 144325151
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Parvis du tribunal
Paris
75017
Frankrijk
Telefoon: +33 144325151
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018