Diensten - 494741-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Zakopane: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2018/S 216-494741

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 197-445641)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasta Zakopane
000654948
ul. Kościuszki 13, pokój nr 8
Zakopane
34-500
Polen
Contactpersoon: Urszula Grzyb, Biuro ds. Zamówień Publicznych
Telefoon: +48 182020448
E-mail: przetargi@zakopane.eu
Fax: +48 182020448
NUTS-code: PL218

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zakopane.eu

Adres van het kopersprofiel: www.zakopane.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie w 2019 r. wszystkich stałych odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Miasto Zakopane

Referentienummer: BZP.271.61.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasto Zakopane, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny w szczególności m.in.: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone, oraz inne odpady wytworzone na nieruchomości, w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu może zastosować w oparciu o art. 24aa ustawy procedurę odwróconą. Zamawiający najpierw dokonana oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 197-445641

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 28/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 28/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: