Diensten - 494742-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Świerczyna: Bosbouwdiensten

2018/S 216-494742

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-451337)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Świerczyna
Świerczyna 1A
Świerczyna
78-531
Polen
Contactpersoon: Ewa Matysiak
Telefoon: +49 943618622
E-mail: swierczyna@szczecinek.lasy.gov.pl
Fax: +49 943618649
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szczecinek.lasy.gov.pl/web/swierczyna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świerczyna w roku 2019.

Referentienummer: S.270.33.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gosp.leśnej zgodnie z określ.w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzym. dróg leśnych, utrzym. wiaty edukacyjnej, utrzym. pozostałej infrastruktury leśnej, do wykonania na obszarze N.Świerczyna w 2019 r. Zakres rzeczowy przed. zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony p.poż., pozyskania i zrywki drewna oraz selekcji, nasiennictwa, szkółkarstwa, utrzym. dróg leśnych, utrzym. wiaty edukacyjnej oraz utrzym. pozostałej infrastr. leśnej wynikające z zał. nr 3 do SIWZ. Opis prac wchodzących w skład p. zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty jest w zał. 3 i 4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części zwanych Pakietami.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-451337

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:
Te lezen:

Dopisać:

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego i technicznego w więcej niż 1 Pakiecie.

Afdelingsnummer: III.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
In plaats van:

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych

Te lezen:

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych: nie

VII.2)Overige nadere inlichtingen: