Diensten - 494743-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Lublin: Software en informatiesystemen

2018/S 216-494743

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 187-422822)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Kompleksowa dostawa i wdrożenie Szpitalnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego i Internetowego Portalu Pacjenta (e-usługa) wraz z modułem szkoleniowym oraz dostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu:,,Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych w Szpitalu (...).
SzNSPZOZ.N-ZP.372-21/18
ul. Abramowicka 2
Lublin
20-442
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Mielniczuk
Telefoon: +48 817286464
E-mail: inwestycje@snzoz.lublin.pl
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.snzoz.lublin.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa i wdrożenie Szpitalnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego i Internetowego Portalu Pacjenta (e-usługa) wraz z modułem szkoleniowym oraz dostawą urządzeń komputerowych (...).

Referentienummer: SZNSPZOZ.N-ZP.372-21/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i wdrożenie Szpitalnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego i Internetowego Portalu Pacjenta (e-usługa) wraz z modułem szkoleniowym oraz dostawą urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu:,,Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 (1a i 1b) do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 187-422822

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: